542-0231/10 – Hornická geomechanika (HG)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN0068 Ing. Miroslav Janega
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
ZUB021 doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s charakteristikou původního napěťového a přetvárného stavu horského masivu a jeho změnami při ražení důlních děl a následném dobývání. Student by měl využít znalosti z předmětu mechanika hornin a zemin k praktickým výpočtům a to s ohledem na dimenzování výztuží, či prognózy anomálních jevů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu jsou posluchači nejprve seznamováni s charakteristikou původního napěťového a přetvárného stavu horského masivu a jeho změnami při ražení důlních děl a následném dobývání. Další část je věnována klasifikaci horského masívu, a to jak s ohledem na dimenzování výztuží, tak prognózy anomálních jevů. Závěrečné přednášky jsou věnovány geomechanickému monitoringu a modelování.

Povinná literatura:

Ptáček, J.: Prognóza důlních otřesů a geotechnický monitoring [CD-ROM]. VŠB - TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3328-6. Petroš, V.:Dimenzování porubní výztuže, Institut 542, HGF, VŠB TU Ostrava 2002 Petroš, V.:Vlastnosti hornin a masívu, Institut 542, HGF, VŠB TU Ostrava 2002 Petroš,V.: Mining Geomechanics VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Ostrava 2005, ISBN 80-248-0809-9

Doporučená literatura:

Petroš, V.:Geomechanický monitoring, Institut 542, HGF, VŠB TU Ostrava 2002 Vavro,M., Hofrichter,P., Petroš,V.: Mechanika hornin a masivu. Skriptum VŠB Ostrava, 1984 Hoek, E., P.K.Kaiser, W.F.Bawden:Support of Underground Excavations in Hard Rock.A.A.Balkema, Rotterdam 1995, ISBN 90-5410-187-3 ZANG, Arno a Ove STEPHANSSON: Stress field of the Earth's crust. Dordrecht: Springer, c2010. ISBN 978-1-4020-8443-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na konzultacích a kontrola předložených zpráv v průběhu semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Charakteristika geostatického a původního napěťového a přetvárného stavu horského masivu. 2. Změny v horském masivu v okolí dlouhých důlních děl. 3. Klasifikace horského masivu (Rock Mass Rating a další systémy), hodnocení stability skalních stěn na kamenolomech. 4. Napěťové proměny při dobývacích metodách s ponecháváním pilířů, dimenzování pilířů. 5. Deformační poměry za postupujícím porubem při dobývání na široké porubní frontě pod různě pevným nadložím. 6. Klasifikace průvodních hornin při dobývání na dlouhé porubní frontě. 7. Stanovení potřebného odporu porubní výztuže v plochém uložení a v podmínkách s nebezpečím ujíždění vrstev. 8. Vlivy působící na rozložení napětí v okolí porubů a na deformační poměry v udržovaném porubním prostoru. 9. Činitelé ovlivňující vznik důlních otřesů, prognóza vzniku důlních otřesů. 10. Činitelé ovlivňující vznik průtrží plynů a hornin, prognóza průtrží plynů a hornin. 11. Stlačitelnost základky, problematika stanovení, možnosti ovlivnění, průběh stlačování základky ve vyrubaném prostoru. 12. Modelování v hornické geomechanice – matematické modelování, fotoelasticimetrické modelování, modelování ekvivalentními materiály. 13. Sledování napěťových a deformačních změn v horském masivu, geomechanický monitoring.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na exkurzích. Účast na výpočetních cvičeních minimálně 70% a odevzdání všech programů. Složení zápočtového testu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na exkurzích. Účast na výpočetních cvičeních minimálně 70% a odevzdání všech programů. Složení zápočtového testu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MG P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MG P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MG P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MG P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MG P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MG P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.