542-0252/01 – Geomechanics (G)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Petroš, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je naučit studenty chápat zákonitosti chování hornin i horského masivu a používat charakteristiky hornin k praktickým výpočtům a hodnocení horského masivu.

Compulsory literature:

Petroš,V.: Vlastnosti hornin a horského masivu. Skripta pro specializační studium „Hornická geomechanika a geofyzika“, ES VŠB – TU Ostrava, 1999, ISBN 80- 7078-720-1 Petroš,V.: Problematika důlních otřesů. Dobývání uhlí v obtížných důlně geologických podmínkách. Skripta pro rekvalifikační studium „Hornické inženýrství“, ES VŠB – TU Ostrava, 199, ISBN 80-7078-753-8 Petroš,V., Müller,K., Knejzlík,K.: Geomechanický a geofyzikální monitoring. skripta pro specializační studium „Hornická geomechanika a geofyzika“, ES VŠB – TU Ostrava, 2000, ISBN 80-7078-768-6 Vavro,M., Hofrichter,P., Petroš,V.: Mechanika hornin a masivu. Skriptum ES VŠB Ostrava, 1988

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Charakteristika hornin, základní rozdíly od jiných druhů materiálů. 2. Hmotové a tíhové vlastnosti hornin, prostory v hornině nevyplněné pevnou fází, voda v horninách. 3. Fyzikálně chemické vlastnosti hornin, konzistence zemin, meze konzistence, číslo plasticity. 4. Metody zjišťování pevnosti hornin při různých způsobech namáhání. 5. Přetvárné vlastnosti hornin, energetická charakteristika přetvárného stavu hornin. 6. Reologické vlastnosti hornin, vlivy, které působí na zjišťované vlastnosti hornin. 7. Reologické modelování – základní reologické látky, složené reologické látky, složené reologické látky. 8. Rozložení napětí v obecné rovině, mezní stavy hornin. 9. Technologické vlastnosti hornin. 10. Charakteristika napěťového, přetvárného a energetického stavu horského masivu před vytvořením důlního díla. 11. Změny v horském masivu po vyražení dlouhého důlního díla. 12. Napěťová a přetvárná charakteristika horského masivu v okolí porubů a deformační ovlivnění podrubaného povrchu. 13. Klasifikace horského masivu z hlediska stability svahů a nebezpečí vzniku anomálních geomechanických jevů. 14. Modelování v geomechanice a geomechanický monitoring.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.