542-0261/02 – Mining and the Environment (HŽP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits0
Subject guarantorIng. Martin Hummel, Ph.D.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIH30 Ing. Petr Michalčík
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The influence of exploitation deposits on environments. The waste mining produce and their waste recycling. Liquidation and reclamation mining waste. Influence in biosphere by mining ventilations. Solve trouble with write and vibrations. Mining damage and reclamation. Possibilities of using caves as products of mining works, for the deposits waste. Conservation work with the mining working in open pits and queries.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Project work

Summary

The course deals with the description of the environment and its components, the influence of mining on the individual components of the environment. Analysis of the mining operation leads to define which factors are more that are less essential and how they can be reduced. Furthermore, the subject deals with the remediation and reclamation areas affected by mining.

Compulsory literature:

Hummel, M.: Mining and Environment, Ostrava, 2005

Recommended literature:

Hummel, M.: Mining and Environment, Ostrava, 2005

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní pojmy, legislativa ŽP, organizační struktura 2. Dopad hlubinné těžby na životní prostředí, vliv důlní činnosti na povrch , odvaly, poklesová kotlina 3. Ovlivnění krajiny způsobené povrchovou těžbou nerostných surovin 4. Pracovní prostředí a hygiena práce, fyzikální vlivy a ochrana proti nepříznivým účinkům na zdraví 5. Využití důlních prostor pro ukládání odpadů, likvidace odpadů, recyklace 6. Znečišťování ovzduší těžbou nerostných surovin, rozptyl, odlučování tuhých emisí 7. Likvidace důlních vod, způsoby čištění odpadních vod 8. Vlivy na ŽP způsobené likvidací důlních podniků, stará důlní díla, metan 9. Fosilní paliva, nové zdroje energie, druhotné energetické zdroje 10. Rizika ohrožení Žp při těžbě uranových rud při hlubinné a chemické těžbě 11. Jaderná energie, ukládání odpadů 12. Doprava vytěžených surovin, způsoby dopravy a jejich vliv na ŽP 13. Degradace půdy, termická desorbce 14. Rekultivace území devastované těžbou nerostných surovin Cvičení: 1. Zákon 123/98Sb. O životním prostředí 2. Rekultivace bývalého dolu Ostrava – exkurze 3. Ochrana přírody a krajiny 114/92Sb. 4. Měření hluku, vibrací, teploty, záření 5. Ovzduší 309/91 6. Monitoring znečištění ovzduší, exkurze - Hydrometeorologický ústav 7. Vodní zákon 14/98 8. Horní zákon ve vztahu k ŽP 9. Odpadové hospodářství v legislativě 10. Ochrana půdního fondu 231/99Sb. 11. Rekultivační práce v Ostravské průmyslové oblasti 12. Posuzování vlivů na ŽP - 244/92Sb. 13. Stavební zákon 14. Využití internetu v oblasti ŽP

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 25  0
                Other task type Other task type 8  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 35  0
                Oral Oral examination 32  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner