542-0277/01 – Manufacturing Technologies I (VT I)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Pavel Hofrichter, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1996/1997Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOF10 doc. Ing. Pavel Hofrichter, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

V předmětu jsou posluchači seznamováni s počátky hornictví, jeho vývojem na našem území, terminologií ložiskové geologie, moderními metodami otvírky ložisek, dobývacími metodami a sanací následků hornické činnosti.

Compulsory literature:

Grygárek,J. a kol.: Základy hornictví. ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava 1998 Přehled dějin rudného hornictví na území Československa. Příloha časopisu RUDY, ročník 1984-1990 Horní zákon – 44/1988 Sb. ve znění dalších novel.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. Počátky hornické činnosti. 2. Vývoj hornictví na našem území. 3. Základy terminologie ložiskové geologie. 4. Otvírka a novodobé technologie dobývání ložisek lomovým způsobem. 5. Otvírka a novodobé technologie dobývání ložisek hlubinným způsobem. 6. Méně běžné metody dobývání ložisek užitkových surovin. 7. Sanace následků hornické činnosti.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.