542-0281/11 – Odpady z těžby a zpracování surovin (OTZS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuIng. Martin Hummel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti legislativních předpisů v oblasti odpadového hospodářství ČR se zvláštním zaměřením na odpady z těžby a využití nerostných surovin a základních vlastností vybraných druhů odpadů včetně technologií pro jejich možné využití nebo zneškodnění. Student umí zhodnotit technologické vlastnosti vybraných druhů odpadů a rámcově navrhnout schéma recyklace nebo jiného využití vybraných druhů odpadů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje studenty s legislativou odpadů, výkladem výkonu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství a problematikou nakládání s průmyslovými odpady, vznikajícími v těžebním průmyslu a navazujících průmyslových odvětvích včetně jejich hodnocení z environmentálního hlediska. Zvláštní důraz je kladen na metody recyklace odpadů, jejichž cílem je přeměna odpadu na druhotnou surovinu. Používané metody jsou ilustrovány na vybraných typech průmyslových odpadů, včetně odpadních vod. Nabyté znalosti jsou ověřovány řešením výpočtových úloh a laboratorními experimenty

Povinná literatura:

BOTULA, J. Odpady z těžby a zpracování surovin. VŠB-TU Ostrava,2013.ISBN 978-80-248-3319-4 BOTULA, J. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2003, ISBN 80-248-0495-6 Zákon č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 168/2013 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb. LOTTERMOSER, B.G. : Mine Wastes: Characterization, Treatment and Environmental Impacts. Springer, 2010. ISBN:978-3-642-12418-1.

Doporučená literatura:

HLAVÍNEK, Petr, Jan MIČÍN a Petr PRAX. Stokování a čištění odpadních vod. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. ISBN 80-214-2535-0. FEČKO, Peter. Popílky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. ISBN 80-248-0327-5. CHUDÁREK, Tomáš. Odpadové hospodářství v praxi. Brno: Masarykova univerzita, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2013. Recetox. ISBN 978-80-210-6601-4. NASH, Kenneth L. a Gregg J. LUMETTA, ed. Advanced Separation Techniques for Nuclear Fuel Reprocessing and Radioactive Waste Treatment. Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2011. ISBN 978-1-84569-501-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání správně vypracovaných protokolů ze cvičení, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Ze cvičení jsou zpracovávány písemné elaboráty jejichž náplní je vyhodnocení naměřených dat z hodnocení odpadů z těžby a úpravy uhlí, z těžby a úpravy rud a odpady stavebních surovin. K přijetí elaborátu je požadována znalost obsahu elaborátu formou ústní obhajoby a vyhovující věcná a formální úroveň zpracování.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy odpadového hospodářství, nakládání s odpady, recyklace odpadů 2. Legislativní rámec hospodaření s odpady 3. Recyklace odpadů, recyklační technologie, technologie BAT 4. Skládkování a ukládání odpadů, solidifikace odpadů 5. Skládky a odkaliště 6. Termické využití odpadů 7. Odpady z těžby a úpravy uhlí, charakteristika a využití 8. Odpady z těžby a úpravy rud, charakteristika a využití 9. Odpady z těžby a zpracování stavebních surovin, charakteristika a využití 10. Energetické popílky a strusky, charakteristika a využití 11. Odpady z metalurgie železa a neželezných kovů, charakteristika a využití 12. Odpadní průmyslové vody, charakteristika a metody čištění 13. Radioaktivní odpady a stavební odpady

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání zápočtové práce. Odevzdání a odprezentování semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Ústní zkouška ze zadaných témat. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MAR P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MAR P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MAR P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MAR P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MAR P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MAR P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.