542-0292/02 – Mining Technologies (HT)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The student will learn how to classify the basic types of organizational structures in the subject Mining Technologies and how to identify their strengths and weaknesses. The aim is to define and reproduce facts, to interpret acquired pieces of information in new situations and to compare them. Subsequently, the students will learn how to analyse information, connect pieces of information, order information according to importance and use it in experiments and synthesis with a view to definite recommendations.

Teaching methods

Summary

Students are introducing with full profile of mining discipline, firstly with its link to geomechanics and its application in this actual field include full scale of mining technologies, machinery equipment and electrical facility. It concerns as deep as surface mining. The subject contents all safety aspects of mining activities include valid legislation and technical requests.

Compulsory literature:

Grygárek,J., Kryl,V.,Petroš,V.,Hudeček,V..: Základy hornictví, skripta IHI VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2004,ISBN 80-7078-693-2, 216 s. Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skripta ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997 ISBN 80-7078-396-6, 282 s. Vavro,M., Dirner,V., Lát,J., Petroš,V.: Technologie hlubinného dobývání, ES VŠB – TU, 1993 SCHELLONG,L.,ŠEVČÍK,A.:Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠB-TU Ostrava 2008, 131 s., ISBN 978-80-248-1687-6

Recommended literature:

kolektiv autorů: Uhelné hornictví v Ostravsko-karvinském revíru, Anagram 2003, 564 str. ISBN 80-7342-016-3 Vavro,M., Dirner,V., Lát,J., Petroš,V.: Technologie hlubinného dobývání, ES VŠB – TU, 1993 Časopisy Uhlí,Rudy,geologický průzkum (www.zsdnp.cz) ISSN 1210-7697 Týdeník Horník (www.týdenik-hornik.cz)

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Základy geomechaniky, fyzikální a mechanické vlastnosti hornin, mechanika horského masivu. 2. Právní normy a předpisy související s hornickou činností. 3. Základní pojmy hlubinného dobývání ložisek – otvírka, příprava, technologie hloubení, ražení. 4. Dobývání – dobývací metody a technologie. 5. Specifika dobývání – dobývací komplexy, strojní a elektrotechnické zabezpečení. 6. Anomální podmínky dobývání – otřesy, průtrže, průvaly vod atd. 7. Řešení anomálních podmínek z hlediska bezpečnosti, prognóza a prevence. 8. Detailní rozbor prognózních a preventivních metod – kategorizace z hlediska přístrojového a dalšího technického vybavení. 9. Základy lomového dobývání ložisek. 10. Systémy otvírky, základní technologie dobývání, dopravy zakládání. 11. Technické zabezpečení lomového dobývání v obtížných podmínkách. 12. Způsoby rekultivace a sanace území po lomovém dobývání. 13. Základy větrání a bezpečnosti na hlubinných a lomových provozech. 14. Celková charakteristika bezpečnostních opatření – protipožárních, protiotřesových, protiprůvalových atd. Technické zabezpečení této oblasti.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner