542-0318/02 – Design of Reclamation Operations (PRP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Posluchač se seznámí s hlavními zásadami sanačních a rekultivačních prací a s projekcí jednotlivých etap prováděných k zajištění prací na revitalizaci území zasažených hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem.

Compulsory literature:

Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997, 282 s. Štýs,S. a kol.: Území postižená těžbou nerostných surovin, SNTL Praha, Praha, 1981 Zákony a vyhlášky ČBÚ vázající se k sanaci, rekultivaci a ochraně ŽP.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Semestral project

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Syllabus of lectures: 1st The importance of remediation and reclamation works to ensure the environment. 2nd Reclamation concept - optimizing the selection of rehabilitation method. 3rd Exploration of the overlying rocks, the project fertilizable selective extraction of soils. 4th Designing and shaping of storage. 5th Screening work of a technical nature - surface finishes, weighed, construction communications. 6th Projection hydromelioration adjustments and hydro incl. necessary buildings. 7th Screening stage bio-technical work for some kind of biological reclamation.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner