542-0322/07 – Horní právo a bezpečnostní předpisy (HPBP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
URB044 JUDr. PhDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D.
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vést posluchače k analýze a posouzení aplikace obdržených informací v oblasti horního práva a bezpečnostních předpisů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Výukový předmět je zaměřen na legislativu hornictví, bezpečnost práce a provozů hornictví. Zabývá se současnou právní úpravou surovinového průmyslu, integraci státu do hornictví, informaci o požadavcích na ochranu nerostného bohatství a bezpečnosti hornictví v zahraničí. Podává přehled o současné platné legislativě hornictví a její aplikaci v praxi. Seznámí posluchače s obsahem předmětných zákonných právních norem, s podstatnou částí prováděcích vyhlášek a odvozených právních aktů státní báňské správy upravujících hospodárné využívání nerostných zdrojů, hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem a bezpečnosti práce a provozů v hornictví. Podle příslušného zaměření studijního oboru, ve kterém je tento předmět vyučován (hlubinné dobývání, lomové dobývání a.j.) je v předmětu probírán příslušný bezpečnostní předpis upravující ochranu zdraví při práci a bezpečnost daného provozu.

Povinná literatura:

Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě VÍCHA, O.: Komentář k hornímu zákonu a k zákonu o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, Wolters Kluwer 2017, 978-80-7552-557-4 WOODLEY, D.G.: Coal Mining Law for the Land Practitioner, Oyez, London 1992

Doporučená literatura:

MAKÁRIUS, R.: České horní právo díl 1. Montanex, Ostrava 1999 MAKÁRIUS, R.: České horní právo díl 2. Montanex, Ostrava 2000 Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, záverečený test, písemná a ústní část zkoušky

E-learning

Další požadavky na studenta

Seminární práce, záverečený test, písemná a ústní část zkoušky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky (pojem práva, rozdělení práva, prameny práva, pojem horního práva a prameny horního práva, základní instituty horního práva, základní oblasti regulované horním právem, pojem bezpečnostních předpisů) 2. Historie horního práva v českých zemích a historický vývoj bezpečnostních předpisů 3. Zákonné a podzákonné obecně závazné předpisy horního práva 4. Nerostné bohatství, nerosty, rozdělení nerostu, výhradní ložisko, ochrana nerostného bohatství, chráněná ložisková území, osvědčení o ložisku 5. Hornická činnost, Činnost prováděná hornickým způsobem 6. Surovinová politika státu v kontextu horního práva 7. Ložiskový průzkum, zásoby ložiska, klasifikace zásob, podmínky využitelnosti 8. Osvědčení o odborné způsobilosti v oboru hornictví 9. Oprávnění k hornické činnosti, oprávnění k dobývání – dobývací prostor 10. Povolení k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 11. Procesy a problémy související s hornictvím (EIA, ochrana přírody a krajiny, ochrana lesů, ZPF, územní plánování a stavebnictví). 12. Střety zájmů, vstupy na pozemky, hospodárné využívání výhradních ložisek 13. Správní, kontrolní a daňové procesy v hornictví (Správní řád, Kontrolní řád, Daňový řád, Stavební zákon), zapojení státu do oboru hornictví (Státní báňská správa, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a odprezentování semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Ústní zkouška ze zadaných témat. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin HPP K čeština Most 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin HPP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin HPP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL K čeština Most 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290007) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290007) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0724HGF017) Revitalizace posthornické krajiny LPK K čeština Most 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724HGF017) Revitalizace posthornické krajiny LPK P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724HGF017) Revitalizace posthornické krajiny LPK K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin HPP K čeština Most 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin HPP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin HPP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL K čeština Most 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290007) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290007) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin HPP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin HPP K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin HPP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290007) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290007) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330041) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin HPP K čeština Most 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin HPP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin HPP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290007) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290007) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin DL P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin HPP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin HPP K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin HPP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin HPP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin HPP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin HPP K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní