542-0322/08 – Horní právo a bezpečnostní předpisy (HPBP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
URB044 JUDr. PhDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D.
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vést posluchače k analýze a posouzení aplikace obdržených informací v oblasti horního práva a bezpečnostních předpisů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Výukový předmět je zaměřen na legislativu hornictví, bezpečnost práce a provozů hornictví. Zabývá se současnou právní úpravou surovinového průmyslu, integraci státu do hornictví, informaci o požadavcích na ochranu nerostného bohatství a bezpečnosti hornictví v zahraničí. Podává přehled o současné platné legislativě hornictví a její aplikaci v praxi. Seznámí posluchače s obsahem předmětných zákonných právních norem, s podstatnou částí prováděcích vyhlášek a odvozených právních aktů státní báňské správy upravujících hospodárné využívání nerostných zdrojů, hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem a bezpečnosti práce a provozů v hornictví. Podle příslušného zaměření studijního oboru, ve kterém je tento předmět vyučován (hlubinné dobývání, lomové dobývání a.j.) je v předmětu probírán příslušný bezpečnostní předpis upravující ochranu zdraví při práci a bezpečnost daného provozu.

Povinná literatura:

Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě VÍCHA, O.: Komentář k hornímu zákonu a k zákonu o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, Wolters Kluwer 2017, 978-80-7552-557-4 WOODLEY, D.G.: Coal Mining Law for the Land Practitioner, Oyez, London 1992

Doporučená literatura:

MAKÁRIUS, R.: České horní právo díl 1. Montanex, Ostrava 1999 MAKÁRIUS, R.: České horní právo díl 2. Montanex, Ostrava 2000 Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, písemná a ústní část zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

===============================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie horního práva 2. Ochrana nerostných zdrojů a bezpečnosti práce v právních normách vyšší právní síly 3. Zákonné a podzákonné obecně závazný předpisů horního práva 4. Nerostné bohatství, nerosty, rozdělení nerostu, výhradní ložisko 5. Hornická činnost 6. Činnost prováděná hornickým způsobem 7. Ložiskový průzkum, zásoby ložiska, klasifikace zásob, podmínky využitelnosti, 8. Osvědčení o ložisku, ochrana nerostného bohatství, chráněná ložisková území 9. Osvědčení o odborné způsobilosti v oboru hornictví 10. Oprávnění k hornické činnosti, oprávnění k dobývání – dobývací prostor 11. Povolení k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 12. Střety zájmů, vstupy na pozemky, hospodárné využívání výhradních ložisek 13. Přehled bezpečnostních předpisů v oboru hornictví 14. Bezpečnostní předpis podle profilace studia

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a odprezentování semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Ústní zkouška ze zadaných témat. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin ML P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290009) Ekonomika surovin DL P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290009) Ekonomika surovin DL P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin ML P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin ML P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290009) Ekonomika surovin DL P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290008) Technické znovuvyužití brownfields P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0724A290008) Technické znovuvyužití brownfields P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin ML P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin ML P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290008) Technické znovuvyužití brownfields P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin ML P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.