542-0323/08 – Větrání dolů a lomů (VDaL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
PRO60 prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je umět a znát problematiku větrních bilancí dolů včetně příslušných výpočtů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Student se v předmětu seznámí se základy aerologie, aerodynamiky a se všemi zákonitostmi spojenými s mikroklimatem a větráním pracovišť. Dále se předmět zabývá větráním hlavním a výpomocným, větráním neproražených důlních děl a jejich optimalizací. Vychází se ze základních zákonů aerodynamiky s cílem umět a znát problematiku větrních bilancí dolů včetně příslušných výpočtů. V oblasti lomů jsou probírány partie týkající se přirozené výměny ovzduší v lomové kotlině, změny lomového ovzduší, základů meteorologie, umělého větrání lomů, atd. Součástí výuky jsou i bezpečnostní rizika spojena s větráním.

Povinná literatura:

Otáhal, A.,: Přístroje a měření v důl. větrání Prokop, P.,: Větrání hlubinných dolů, skripta VŠB Suchan, L.,: Větrání hlubokých dolů, SNTL 1984 Suchan, L.,: Důlní větrání v prakt. Příkladech

Doporučená literatura:

Otáhal, A.,: Důlní větrání

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Sem.práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

kontrolní test,sm.práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: -Způsoby a systémy větrání dolů, vedení, dělení a rozvádění větrů ve větrnní oblasti, SVO, na prac. systémy a schémata větrání porubů, hlavní větrání: zařízení pro hlavní větrání, ventilátorové stanice, zařízení pro zavádění a regulaci důl. větrů, aktivní a pasivní regulace, větrní ztráty, přisávání větrů, koef. využití -Ekonomická náročnost větrání, energetická náročnost hlavního větrání, ekonomika separátního větrání, význam a úloha větrání v současném hornictví, výklad základních pojmů, systémy a způsoby větrání dolů, škodliviny v důlních ovzduších a jejich zjišťování, složení důlních větrů podle požadavků hygienických norem a bezpečnostních předpisů -Laminární a turbulentní proudění vzdušin, difuze a její monitorování, určování aerodynamických odporů, přirozený vztlak a umělé větrání -Větrní rozvaha dolu jako komplex údajů o větrních, plynových a mikroklimatických poměrech, části větrní rozvahy, mapová dokumentace, parametry větrání Q, p, R, A, aj. – jejich stanovení a hodnocení, separátní větrání, mikroklima, plynové poměry, kritiky sítě, návrhy na zlepšení celkového stavu větrání -Hlavní větrání dolů: systémy větrání větrní oblasti, systémy a schémata větrání SVO, systémy a schémata větrání porubů (U, Y1, Y2, H, Z, W, ZZ) – výhody a nevýhody, větrání ostatních důlních děl, aplikace systémů a schémat větrání SVO a porubů při současném působení nepříznivých vlivů (prašnost, teplota, metan, zápary, otřesy, aj. -Hlavní důlní ventilátory: uspořádání ventilátorových stanic, charakteristiky ventilátorů, větrní kanály, ztráty přisáváním, regulace ventilátorů, spolupráce ventilátorů, spolupráce hlavního a pomocného ventilátoru, praktická aplikace, příklady a řešení konkrétních situací -Separátní větrání: postup při návrhu a projektu sep. větrání, propočet netěsných lutnových tahů, ventilátory separátního větrání, charakteristiky lutnových ventilátorů, lutny, druhy luten, lutnové tahy, těsnost lutnových tahů, praktická aplikace, příklady řešení sep. větrání sacího, foukacího, kombinovaného, modifikace kombinovaného sep. větrání -Optimalizace hlavního větrání, optimalizace separátního větrání, energetické náročnost hlavního a separátního větrání, snižování energetické náročnosti, praktická aplikace -Automatizace ve větrání: snímání potřebných parametrů, přenos informací, zpracování měřených veličin, využívání získaných údajů k řízení větrání, praktická aplikace -Základní složky ovzduší lomů, vodní pára, škodliviny, nejvyšší přípustná koncentrace, prach v ovzduší lomů, fyziologická působení, měření, radioaktivní záření, zdroje škodlivin v dolech, základní zákony změn ovzduší v lomech, termodynamické procesy v ovzduší lomů -Meteorologické podmínky a aerodynamika lomu, metodika měření meteorologických veličin – směr a rychlosti větru, teploty ovzduší, vlhkosti, barometrických tlaků -Přirozené větrání lomů – konvektivní, inversní, přímoproudé, recirkulační a kombinovaná schémata výměny ovzduší v lomech -Umělé větrání lomů – větrními volnými proudy izometrickými a neizometrickými, lutnami, větrními komíny -Inovace látky, novinky z konkurencí a seminářů a z vědecko – výzkumné činnosti fakulty Osnova cvičení: -Indikace a měření základních složek ovzduší dolů a lomů, stanovení relativní vlhkosti ovzduší, nejvyšší přípustné koncentrace příměsí dolového a lomového ovzduší. -Měření prašnosti na dolech a lomech . -Metodika měření směru a rychlosti větru na povrchu, měření rychlosti proudění vzdušin v dole. -Měření teploty ovzduší dolů a lomů, stanovení vlhké a suché teploty, měření kulovým teploměrem. -Konstrukce základních schémat přirozeného větrání lomů. -Mikroklimatické podmínky důlních pracovišť, Mollierův diagram, zjišťování a vyhodnocování mikroklimatických parametrů. -Výpočet teplotních změn důlních větrů. -Výpočet větrní sítě klasicky a na číslicových počítačích. -Stanovení plynonosnosti slojí a plynodajnosti důlních děl. -Měření barometrických tlaků deprese. -Výpočty přirozeného talkového spádu a teplotní deprese při požáru. -Výpočet výbušnosti plynných směsí. -Výpočty separátního a hlavního větrání a jejich optimalizace. -Inovace výuky rozšíření o nejnovější poznatky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  15
        Zkouška Zkouška 67  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku