542-0325/01 – Ventilation Networks Solving (ŘVS)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Subject version guarantorIng. Dalibor Míček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIC24 Ing. Dalibor Míček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

==============================

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Basic terms. Solving of ventilation networks. Non-iterative methods – resistance transformation ¬of the network, Hardy-Cross method. Theory of graphs, circulation and flow networks. Branches and nodal points. Important network subsystems – banned tree, primary and secondary branches, circuits. Network presentation, macroscopic characteristics of mine ventilation network. Iterative methods – Newton-Raphson, Linear analysis. Optimization of mine ventilation, Critical Path Method. Case studies.

Compulsory literature:

McPherson, M. J.: Subsurface Ventilation and Environmental Engineering, Kluwer Academic Publishers, 1993, el.podoba 2007 (https://www.mvsengineering.com/index.php/downloads/publications) Hartman, H. L. et al.: Mine Ventilation and Air Conditioning, 3rd Edition, Wiley-Interscience, 1997 Míček, D.: "Ventilation and Air Conditioning of Mines and Quarries"; syllabus, VSB-TUO 2005, ISBN 80-248-0812-9

Recommended literature:

Tien, J.C.: Practical Mine Ventilation Engineering, Intertec Publishing Co., Chicago, 1999 Banerjee S.P. (2003); "Mine Ventilation"; Lovely Prakashan, Dhanbad, India.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do předmětu, definice základních pojmů, význam řešení sítí pro praxi 2.Neiterační metody řešení větrních sítí - metoda transformace sítě podle odporů, metoda Hardy-Crossova. 3.Základní poznatky teorie grafů - větrní síť jako ohodnocený graf, cirkulační a tokové sítě 4.Důležité útvary ve větrní síti – toky, cesty, kostra sítě, primární a sekundární větve, systémy smyček – a jejich využití 5.Znázorňování větrních sítí, makroskopická charakteristika sítě a její využití k optimalizaci větrání 6.Matematický model důlní větrní sítě a iterační metody řešení - upravená metoda Hardy-Crossova, metoda Newton-Raphsonova 7.Metoda lineární analýzy – průtokové a tlakové rovnice 8.Statická optimalizace sítí – metody CPM a PERT 9.Optimalizace hlavního a separátního větrání 10.Analýza vybraných havárií a nehod – důlní požáry endogenní a exogenní 11.Analýza vybraných havárií a nehod – vůbuchy plynů a prachu 12.Analýza vybraných havárií a nehod – průtrže hornin a plynů 13.Analýza vybraných havárií a nehod – důlní otřesy a závaly 14.Analýza vybraných havárií a nehod – průvaly hmot, havárie dopravních zařízení

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner