542-0326/01 – Mine Air Conditioning (kldol)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PRO60 prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of this subject is understanding of micro climatic conditions of deep mines and their solving. Projecting of the cooling equipment – air conditioning diagrams, calculation of needed cooling output, losses of the cooling output.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Basic terms. Importance of air conditioning in deeper mines. Risks connected with unsuitable microclimatic conditions. Effect on human health and performance. Methods of measuring and assessing the microclimatic conditions. Admissible limits of microclimatic quantities. Thermal and calorific balance of deep mine. Degree of climatic difficulty. Thermal fluctuations of mine air – sources of heat, cold, and humidity; calculations. Projecting of cooling equipment – air conditioning diagrams, calculation of needed cooling output, losses of the cooling output. Waste heat.

Compulsory literature:

Langley, B.: Refrigeration and Air Conditioning, Prentice-Hall, New Jersey, 1986 McPherson,M.J.: Subsurface Ventilation and Environmental Eng. Chapman&Hall, 1992

Recommended literature:

McPherson,M.J.: Subsurface Ventilation and Environmental Eng. Chapman&Hall, 1992

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do předmětu. Význam klimatizace s postupem dolů do velkých hloubek. Vymezení základních pojmů 2.Riziko nevhodného mikroklimatu: Působení mikroklimatu na člověka. Způsoby měření a hodnocení mikroklimatu. Přípustné hranice mikroklimatických podmínek u nás, ve světě 3.Tepelné a teplotní bilance dolu. Zdroje oteplování ochlazování větrů. Stupeň klimatické obtížnosti 4.Výzkum teplotních polí: Měření původních teplot hornin. Výsledky VV činnosti oddělení IBI, spolupráce s ÚG AV ČR 5.Metodiky výpočtu teplotních změn větrů: Teplotní změny ve svislých dílech (vtažných jámách). Teplotní změny v důlních dílech s průchodním větrním proudem. Teplotní změny v separátních větraných dílech. Metodika výpočtu VVUÚ, ÚG AV ČR, HGF VŠB - TU Ostrava 6.Kondiciování důlního ovzduší: Přirozené způsoby zlepšování důlního mikroklimatu (Intenzifikace větrání, omezování zdrojů tepla a vlhkosti, sestupné vedení větrů aj.) 7.Strojní chlazení důlních větrů: Přehled techniky chlazení. Možné principy a způsoby chlazení. Aplikace v dolech 8.Chladicí zařízení s parním oběhem: Části chladicích zařízení. Chlad, kompresory, výparník, kondenzátory, chladiče větrů. Ventilátory, čerpadla, potrubí, armatury chladicí zařízení 9.Chladicí zařízení pro doly: Systémy chlazení, schémata chlazení. Mobilní chladicí zařízení, stacionární chladicí zařízení. 10.Typy chladicích zařízení v našich dolech. Požadavky na chladiva 11.Základy projektování klimatizace v důlních podmínkách. Stanovení potřebných chladicích výkonů. Stanovení potřebného rozsahu klimatizace. Hodnocení chladicích zařízení 12.Bezpečnostní předpisy, výnosy k problematice klimatizace v dolech 13.Snižování energetických nároků na klimatizaci. Moderní progresivní technika při řešení důlní klimatizace 14.Novinky z oboru klimatizace, poznatky z konferencí, seminářů tématicky zaměřených na problematiku důlní klimatizace

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 16  0
                Other task type Other task type 17  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 32  0
                Oral Oral examination 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner