542-0327/01 – Mines rescue and safety (HRZ)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits7
Subject guarantorIng. Václav Zubíček, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA70 prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
PRO60 prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the subject is to create the ability of students to understand and interpret learned information in the fields of mining risks and mines rescue.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

The subject contents the summary of risks in mining - explosion of flammable gases and coal dust, underground fires, spontaneous combustion, rock and gas outburts, etc. and the principles of the safety engineering in mining as labour safety, environmental science - mine gases, heat in mines, mine dust and health hazard, explosion protection, ignition protection etc. The part of mines rescue service contents their organization, equipment, training, legislation and activities as firefighting technologies in CZ and abroad.

Compulsory literature:

Adamus.A.: Mining Risks and Safety, VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Ostrava 2005, ISBN 80-248-0813-7 Pavelek, Zdeněk. Monitoring mine rescuers' exposure to heat in an environment with the risk of explosion. Ed. 1st. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1801-1. Kicki, Jerzy a Eugeniusz Sobczyk, ed. International Mining Forum: new technologies in underground mining safety in mines. Leiden: A.A. Balkema, c2004. ISBN 90-5809-607-6. HUDEČEK, Vlastimil. Protection of employees against the consequences of rock and gas outbursts in the Czech republic. Ed. 1st. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1773-1.

Recommended literature:

MÍČEK, Dalibor. Ventilation and air conditioning od mines and quarries. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0812-9. ADAMUS, Alois a Jindřich ŠANCER. Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná district coal. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická b. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, 51(2), 1-7. ISSN 0474-8476. ZUBÍČEK, Václav. Selected methods for determining susceptibility to spontaneous combustion of coal mass in The Czech Republic and foregin countries. Košice: BERG Faculty TU Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2264-3. HUDEČEK, Vlastimil, Pavel ZAPLETAL a Václav ZUBÍČEK. The Protection Against Methane Leakage from Undermined Areas. Inżynierii Mineralnej. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2015, 35(1 Styczeń-Czerwiec), s. 115-119. ISSN 1640-4920.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předášek: -Rizika hornické činnosti a jejich ovládání -Nebezpečí plynů v důlním ovzduší, charakteristické příčiny vzniku nebezpečných stavů a jejich zvládání, ovládání výstupu metanu, důlní degazace pro poruby, dlouhá díla, degazační střediska, aerodynamika závalových prostorů -Prognóza plynodajnosti svislých a horizontálních děl a porubů, metanové vrstvy -Nebezpečí uhelného a horninového prachu, výbuchy uhelného prachu, mechanismus výbuchů, technická opatření k likvidaci prašnosti, zavlažování uhelných slojí a okolních hornin, opatření proti vzniku výbuchů a přenosu výbuchů -Ochrana před hlukem a vibracemi -Riziko nevhodného osvětlení důlních pracovišť -Plynodynamické jevy – otřesy, průtrže hornin a plynů, podmínky vzniku, prognóza, aktivní prostředky k předcházení vzniku -Důlní požáry endogenní a exogenní, jejich zjišťování a zdolávání -Ohrožení průvaly vod a bahnin, podmínky vzniku, technická opatření na předcházení průvalu -Požáry v podzemí, teorie samovznícení, ochrana proti ohni a záparu v podzemí -Zdolávání důlních požárů – taktika, inertizace -Stavba hrází, typy hrází a jejich vybavení -Taktika záchranářské akce při různých typech nehod v podzemí, sebezáchranné přístroje, technické vybavení záchranářů, využití výpočetní techniky v oblasti větrání a báňského záchranářství -Nejnovější poznatky z oboru, ekonomické důsledky mimořádných událostí a havarijních situací na nebezpečnost provozu dolu, vybrané partie, nejnovější informace z konferencí, seminářů, výsledky výzkumných prací u nás a v cizině v oblasti větrání a záchranářství Osnova cvičení: 1.Základní činitele ovlivňující úroveň bezpečnosti a hygieny práce. 2.Návrh větrních a bezpečnostních zařízení na důlních mapách. 3.Degazace porubu. Vypracování programu degazace porubu pro individuální podmínky (dle důlní mapy). 4.Riziko prašnosti jako zdravotní škodliviny. Ochrana proti škodlivým účinkům prachu. 5.Riziko hluku a vibrací. Zdroje hluku. Účinky hluku na lidský organismus. Opatření proti škodlivým účinkům hluku. 6.Protizáparová prevence. Preventivní inertizace závalových prostor plynným dusíkem. 7.Způsoby likvidace důlních požárů. 8.Teplotní dosah požárních zplodin, zvrat větrního proudu. 9.Výbušnost požárních plynů, metody výpočtu výbušnosti. Zadání a řešení semestrálního programu. 10.Hašení důlních požárů paroplynovými generátory, ekonomické zhodnocení. 11.Zavlažování, měření vlhkosti. 12.Typy sebezáchranných přístrojů a jejich funkce. Praktické cvičení se záchrannými přístroji. 13.Zásady poskytování první pomoci postiženým, potřebné pomůcky a vybavení. 14.Opakování probrané problematiky, případná konzultace k problémovým tématům. Udělování zápočtů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner