542-0327/02 – Hornická rizika a záchranářství (HRZ)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Václav Zubíček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA70 prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
PRO60 prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vest posluchače k pochopení a aplikaci získaných znalosti v oblasti hornických rizik a báňského záchranářství.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá zevrubně riziky hornické činnosti a práce v podzemí a možnostmi jejich eliminace, to pak vyúsťuje do oblasti báňského záchranářství, kde jsou probírány jednotlivé základní záchranářské činnosti včetně organizovaní báňské záchranné služba na území ČR a v zahraničí.

Povinná literatura:

Faster a kol.: Báňské záchranářství I. Montanex, Ostrava 2000, ISBN 80-7225-43-4 Faster a kol.: Báňské záchranářství II. Montanex, Ostrava 2004 ISBN 80-7225-132-5 Makárius, R, Fastr,P.: Memento důlních nehod v českém hornictví. Montanex, Ostrava, 2008, ISBN 978-80-7225-271-8. Adamus.A.: Mining Risks and Safety, VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Ostrava 2005, ISBN 80-248-0813-7

Doporučená literatura:

Otáhal, A., Prokop, P.: Technika bezpečnosti, skripta VŠB, Ostrava 1992 Otáhal, A., Prokop, P., et al.: Technika bezpečnosti, skripta PGS ES VŠB, 1991 ŠIŠKA, F.: Banské vetranie, ALFA, 1993, ISBN 80-05-01132-6 ZUBÍČEK, Václav. Selected methods for determining susceptibility to spontaneous combustion of coal mass in The Czech Republic and foregin countries. Košice: BERG Faculty TU Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2264-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

kontrolní test a semestrální práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Rizika hornické činnosti a jejich ovládání -Nebezpečí plynů v důlním ovzduší, charakteristické příčiny vzniku nebezpečných stavů a jejich zvládání, ovládání výstupu metanu, důlní degazace pro poruby, dlouhá díla, degazační střediska, aerodynamika závalových prostorů -Prognóza plynodajnosti svislých a horizontálních děl a porubů, metanové vrstvy -Nebezpečí uhelného a horninového prachu, výbuchy uhelného prachu, mechanismus výbuchů, technická opatření k likvidaci prašnosti, zavlažování uhelných slojí a okolních hornin, opatření proti vzniku výbuchů a přenosu výbuchů -Ochrana před hlukem a vibracemi -Riziko nevhodného osvětlení důlních pracovišť -Plynodynamické jevy – otřesy, průtrže hornin a plynů, podmínky vzniku, prognóza, aktivní prostředky k předcházení vzniku -Důlní požáry endogenní a exogenní, jejich zjišťování a zdolávání -Ohrožení průvaly vod a bahnin, podmínky vzniku, technická opatření na předcházení průvalu -Požáry v podzemí, teorie samovznícení, ochrana proti ohni a záparu v podzemí -Zdolávání důlních požárů – taktika, inertizace -Stavba hrází, typy hrází a jejich vybavení -Taktika záchranářské akce při různých typech nehod v podzemí, sebezáchranné přístroje, technické vybavení záchranářů, využití výpočetní techniky v oblasti větrání a báňského záchranářství -Nejnovější poznatky z oboru, ekonomické důsledky mimořádných událostí a havarijních situací na nebezpečnost provozu dolu, vybrané partie, nejnovější informace z konferencí, seminářů, výsledky výzkumných prací u nás a v cizině v oblasti větrání a záchranářství osnova cvičení: 1.Základní činitele ovlivňující úroveň bezpečnosti a hygieny práce. 2.Návrh větrních a bezpečnostních zařízení na důlních mapách. 3.Degazace porubu. Vypracování programu degazace porubu pro individuální podmínky (dle důlní mapy). 4.Riziko prašnosti jako zdravotní škodliviny. Ochrana proti škodlivým účinkům prachu. 5.Riziko hluku a vibrací. Zdroje hluku. Účinky hluku na lidský organismus. Opatření proti škodlivým účinkům hluku. 6.Protizáparová prevence. Preventivní inertizace závalových prostor plynným dusíkem. 7.Způsoby likvidace důlních požárů. 8.Teplotní dosah požárních zplodin, zvrat větrního proudu. 9.Výbušnost požárních plynů, metody výpočtu výbušnosti. Zadání a řešení semestrálního programu. 10.Hašení důlních požárů paroplynovými generátory, ekonomické zhodnocení. 11.Zavlažování, měření vlhkosti. 12.Typy sebezáchranných přístrojů a jejich funkce. Praktické cvičení se záchrannými přístroji. 13.Zásady poskytování první pomoci postiženým, potřebné pomůcky a vybavení. 14.Opakování probrané problematiky, případná konzultace k problémovým tématům. Udělování zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku