542-0337/04 – Úpravnictví I. (Ú1)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty analyzovat problémy při technologických procesech úpravy nerostných surovin. Na základě teoretického popisu úpravnických postupů a analýzy nerostné suroviny jsou studenti schopni rámcově posoudit a navrhnout základní technologie vhodné pro zpracování konkrétního typu suroviny.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s metodami zpracování vytěžených nerostných surovin, jejichž cílem je zhodnotit surovinu tak, aby výsledné produkty mohly sloužit v dalších oblastech lidské činnosti. Předmět podává přehled technologií, používaných při úpravě a zpracování jednotlivých druhů těžených nerostných surovin. V rámci předmětu je kladen vysoký důraz na inovační trendy a moderní postupy zpracování surovin, zejména z hlediska minimalizace jejich vlivu na životní prostředí a vysoké efektivity. Teoretické znalosti jsou ověřovány laboratorními experimenty, které ukazují praktickou aplikaci studovaných metod.

Povinná literatura:

NOVÁČEK, Jiří Technologie úpravy uhlí I. 1st ed. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2000. 131 p. ISBN 80-7078-764-3. NOVÁČEK, Jiří Technologie úpravy uhlí II. 1st ed. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2000. 130 p. ISBN 80-7078-831-3. KOZÁK, Jiří a Jiří BOTULA Úpravnická technologická analýza. 1st ed. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 1991. 321 p. ISBN 80-7078-119-X. DRZYMALA, Jan Mineral processing: foundations of theory and practice of minerallurgy. Wroclaw: University of Technology, 2007. ISBN978-83-7493-362-9.

Doporučená literatura:

DINTER,O.: Základy úpravy uhlí a rud. Praha, SNTL, 1966 VIDLÁŘ,J.; HODEK,O.: Základy úpravy užitkových surovin. Ostrava, VŠB, 1984 BLÁHOVÁ, Oldřiška a Milan HOLBEIN. Fyzikální rozdružovací procesy I. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1989. GUPTA,A.,YAN,D.S.: Mineral Processing Design and Operation. An Introduction.Elsevier, 2006.ISBN:978-0-444-51636-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání správně vypracovaných protokolů z laboratorních cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti: Studenti jsou schopni teoreticky popsat základní úpravnické procesy, používané při úpravě užitkových surovin, orientovat se v základních metodách technologických zkoušek a ovládá metody jejich vyhodnocení. Dovednosti: Studenti dovedou zvolit vhodnou metodu úpravy a stanovit její účinnost.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek 1. Základní pojmy z oblasti úpravy užitkových surovin, rozdělení úpravnických procesů 2. Rozdružování, definice a základní pojmy. Technologické vlastnosti užitkových surovin 3. Přípravné úpravnické procesy, drcení, stroje a zařízení 4. Mletí, hlavní typy mlýnů a jejich použití 5. Třídění, účel, zařazení v procesu úpravy, stroje a zařízení 6. Faktory ovlivňující účinnost třídění 7. Gravitační rozdružování, teoretické základy a aplikace 8. Gravitační rozdružování, rozdružování v těžkých suspenzích 9. Gravitační rozdružování, rozdružování na sazečkách, splavech a hydrocyklonech 10. Rozdružování v magnetickém a elektrickém poli, teoretické základy 11. Rozdružování v magnetickém a elektrickém poli, stroje, zařízení a aplikace 12. Fyzikálně-chemické separační procesy, teoretické základy flotace 13. Flotační reagencie, typy flotačních přístrojů 14. Chemické způsoby rozdružování, základní procesy chemické úpravy 15. Pomocné úpravnické procesy 16. Tepelné zušlechťování nerostných surovin Osnova cvičení 1. Hodnocení nerostných surovin, technologické vlastnosti suroviny a produktů úpravy, upravitelnost 2. Charakteristika zrnitostního složení materiálu 3. Zrnitostní rozbory kameniva, grafické znázornění výsledků 4. Určení drtitelnosti materiálu na základě stanovení redukčního poměru. 5. Sítový rozbor jemnozrnného materiálu za mokra 6. Stanovení zrnitosti sedimentačním rozborem podle Casaqranda 7. Stanovení měrné hmotnosti 8. Hodnocení technologických vlastností uhlí, stanovení obsahu popela a vody 9. Gravitační úprava uhlí, plavící rozbor 10. Stanovení výnosů produktů rozdružování 11. Hodnocení účinnosti rozdružování 12. Flotace černého uhlí 13. Hodnocení flotovatelnosti černého uhlí 14. Flotace polymetalických rud

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku