542-0344/02 – Důlní větrání a záchranářství (DVaZ)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
PRO60 prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnutí problematiky důlního větrání a následné problémy důlního záchranářství.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se skládá ze dvou základních částí. V první jsou popisovány partie týkající se větrání. Především jde o aerologii a vlastnosti důlního větrání, dále problematika aerodynamických závislostí týkajících se důlního větrání včetně parametrů uvádějící mikroklimatické poměry pracovišť. Tyto poznatky vyúsťují k praktickým výsledkům potřebným při větrné bilanci dolu a pro řešení větrných sítí. Ve druhé části jsou vyučovány problémy důlního záchranářství. Ty jsou členěny podle jednotlivých bezpečnostních rizik ve vztahu k potřebné prevenci, ale také při zdolávání nehodových jevů a událostí včetně popisu záchranářské techniky.

Povinná literatura:

- Karel Kolasa, Pavel Prokop: Důlní větrání a technika bezpečnosti I., II., Vysoká škola báňská Ostrava - Petr Faster, Roman Makarius, Václav Pošta a kolektiv autorů: Báňské záchranářství I., OKD, Revírní báňská záchranná stanice, a.s., Ostrava – Radvanice, Motanex a.s.,Ostrava - František Šiška, Antonín Otáhal, Pavel Prokop, Václav Sedlatý: Banské vetranie, Vydavateľstvo ALFA

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: - Způsoby a systémy větrání dolů, vedení, dělení a rozvádění větrů ve větrné oblasti, SVO, na prac. . systémy a schémata větrání porubů, hlavní větrání: zařízení pro hlavní větrání, ventilátorové stanice, zařízení pro rozvádění a regulaci důl. větrů, aktivní a pasivní regulace, větrní ztráty, přisávání větrů, koef. Využití - Měření a kontrola ve větrání: měření, propočty, stanovení veličin a parametrů k řešení sítí, měření v, S, Q, p, ekonomická náročnost větrání, energetická náročnost hlavního větrání, ekonomika separátního větrání, význam a úloha větrání v současném hornictví, výklad základních pojmů, systémy a způsoby větrání dolů - Škodliviny v důlním ovzduší a jejich zjišťování, složení důlních větrů podle požadavků hygienických norem a bezpečnostních předpisů, laminární a turbulentní proudění vzdušin, difuze a její monitorování, určování aerodynamických odporů, přirozený vztlak a umělé větrání - Větrní rozvaha dolu jako komplex údajů o větrních, plynových a mikroklimatických poměrech, části větrní rozvahy, mapová dokumentace, parametry větrání Q, p, R, A, aj. – jejich stanovení a hodnocení, separátní větrání, mikroklima, plynové poměry, kritika sítě, návrhy na zlepšení celkového stavu větrání - Hlavní větrání dolu: systémy větrání větrní oblasti, systémy a schémata větrání SVO, systémy a schémata větrání porubů (U, Y1, Y2, H, Z, W, ZZ) – výhody a nevýhody, větrání ost. důlních děl, aplikace systému a schémat větrání SVO a porubů při současném působení nepříznivých vlivů (prašnost, teplota, metan, zápary, otřesy, aj.), hlavní důlní ventilátory: uspořádání ventilátorových stanic, charakteristiky ventilátorů, větrní kanály, ztráty přisáváním, regulace ventilátorů, spolupráce ventilátorů, výpomocné ventilátory, spolupráce hlavního a výpomocného ventilátoru, praktická aplikace, příklady řešení konkrétních situací - Separátní větrání: postup při návrhu a projektu sep. větrání, propočet netěsných lutnových tahů, ventilátory separátního větrání, charakteristiky lutnových ventilátorů, lutna, druhy luten, lutnové tahy, těsnost lutnových tahů, praktická aplikace, příklady řešení sep. větrání sacího, foukacího, kombinovaného, modifikace kombinovaného sep. větrání - Optimalizace hlavního větrání, optimalizace separátního větrání, energetická náročnost hlavního a separátního větrán, snižování energetické náročnosti, praktická aplikace - Automatizace ve větrání: snímání potřebných parametrů, přenos informací, zpracovávání měřených veličin, využívání získaných údajů k řízení větrání, praktická aplikace - Báňská záchranná služba,význam a úkoly báňské záchranné služby, organizace báňská záchranné služby v ČR, prostředí a podmínky záchranářských prací, důlní ovzduší, - Fyziologie dýchání a tepelná regulace organismu, podmínky záchranářských prací, prostředky záchranářských prací, prostředky pro ochranu dýchacích orgánů, prostředky pro ochranu povrchu těla a ochranné pomůcky - Prostředky pro poskytování první pomoci, dopravní prostředky, prostředky pro dokumentaci v dole, prostředky pro kontrolu ovzduší a nebezpečných stavů, prostředky pro úpravu větrání - Prostředky pro hašení požárů, prostředky pro dotěsňování, prostředky pro mechanizaci namáhavých prací, záchranné sbory a stanice, havarijní příprava na závodech - Obecná taktika záchranářských zásahů, taktika práce v četě, základny a organizace zásahu, hygiena záchranářských zásahů, taktika prvních zásahů - Taktika zásahů v extrémních podmínkách, dokumentace o zásahu a o místě nehody, taktika záchranářských zásahů při likvidaci důlních nehod, preventivní činnost záchranářů v dolech Cvičení: - Význam, úkoly a způsoby důlního větrání, složení důlních větrů, povolené koncentrace příměsí, vznik, výskyt a fyziol. působení, indikace jednotlivých složek důlního větrání - Metan, fyz.-chem. vlastnosti, výbušnost, indikace, způsoby výstupu metanu v dole, povolené koncentrace, metanová vrstva, výpočty, důlní prach, výbušnost, fyziol. působení, protiprašný boj - Důlní mikroklima, parametry, měření a hodnocení pracovišť, měření rychlostí, průřezů a výpočet Qv - Měření teplot a výpočty vlhkostí větrů, měření tlaků a tlakových spádů ve větrní síti - Výpočet teplotních změn důlních větrů, větrání neprozažených důlních děl, separátní větrání dle BP, optimalizace separátního větrání - Aerodynamický odpor, stanovení, výpočet, řazení odporů ve větrní síti a výpočet odporů celkových, základní zákony proudění větrů, větrní síť, izometrické schéma, větrní schéma, větrní bilance - Transformační analytická metoda řešení větrní sítě, regulace větrů ve větrních sítích, zařízení pro rozvod větrů, větrní ztráty, příčiny, důsledky - Sebezáchranné přístroje filtrové, sebezáchranné přístroje izolační - Dräger 174, oživovací a inhalační přístroj, - RBZS – význam, úkoly, organizace, výbušnost požárních plynů výpočtem, - Výbušnost požárních plynů graficky, plynonosnost, plynodajnost, prognóza dle směrnice GŘ OKD č. 13 - Prognóza plynodajnosti metodou ovlivňujících faktorů, důlní degazace - Havarijní plán, likvidace požárů v dole - Uzavírající hráze, zavlažování slojí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku