542-0348/02 – Bezpečnost a hygiena práce (BaHP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětuIng. Mária Jarolimová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Urban, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá stěžejními otázkami v oblasti BOZP, hygieny práce. Poskytuje obecný přehled o zásadách bezpečné práce a seznamuje posluchače s legislativní úpravou BOZP a hygieny práce. Vysvětluje rizika pracovního prostředí, jejich působení, hodnocení a minimalizaci v pracovním prostředí, a to včetně rizik závažných nehod a průmyslových havárií. Dále studenti získávají potřebné informace z OOPP, technického vybavení a prevence úrazů na pracovištích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět bezpečnost a hygiena práce se zabývá : - v oblasti okruhu bezpečnosti práce výkladem nalézání a uplatňování metod a prostředků, jejichž cílem je zajistit, aby člověk v pracovním procesu nebyl ohrožován fyzicky, ani mentálně, - v oblasti okruhu hygieny práce výkladem preventivních opatřeních optimalizujících práci a zbavujících ji negativních vlivů na zdraví člověka.

Povinná literatura:

1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění 2. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 3. Bezpečnost a hygiena práce. [I. díl]. Praha: SEPI, 2001. ISBN 80-86440-05-2. 4. Bezpečnost a hygiena práce. [II. díl]. Praha: SEPI, 2001. ISBN 80-86440-05-2. 5. NEUGEBAUER, Tomáš. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce, neboli, O čem je současná BOZP. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-106-4.

Doporučená literatura:

1. CIKRT, Miroslav a Bohuslav MÁLEK. Pracovní lékařství. I. díl, Hygiena práce. Praha: Centrum informací a vzdělávání ochrany práce, 1995. ISBN 80-900151-2-3. 2. Platné právní předpisy pro oblast BaHP dohledatelné na ASPI 3. Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 4. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnovy předmětu: 1.Mezinárodní dokumenty v oblasti zajištění bezpečnosti a hygieny práce Bezpečnost a hygiena práce - význam ve výrobní činnosti společnosti, základní pojmy,legislativní prameny. 3.Povinnosti v oblasti bezpečnosti a hygieny práce : - zaměstnavatele, - vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele, - zaměstnanců. 5.Schéma činitelů ovlivňujících úroveň bezpečnosti práce, požadavky na pracovní prostředí z hlediska bezpečnosti a hygieny práce . 6.Zákon č. 86/92 Sb. Zákon o péči a zdraví lidu ve znění pozdějších změn a doplňky - okruhy vztahující se k bezpečnosti a hygieně práce. 7.Hygiena práce, charakteristika oboru. 8.Hygienické předpisy, hygienické limity. 9.Hygienická služba a dozor, členění. 10.Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocích z povolání. 11.Profesionální onemocnění, nemoci z povolání. 12.Zproštění zaměstnavatele za škodu. Úplné, částečné. 13.Pracovní prostředí, stroje a zařízení, pracovní místo, riziková pracoviště, ochranné pracovní pomůcky,osobní ochranné pracovní pomůcky. 14.Výchova k bezpečné práci v současné době průmyslové transformace. Osnova cvičení 1.Zákon č. 86/92 Sb., Zákon o péči a zdraví lidu. Úvod do problematiky bezpečnosti a hygieny práce – vymezení základních pojmů a základní terminologie. Vstupní instruktáž. 2.Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Ochrana zdraví při práci, kategorizace prací. Státní správa v ochraně veřejného zdraví. 3.Bezpečnostní opatření a hygienická měření základních rizikových faktorů průmyslové činnosti. 4.Hluk – ochrana zdraví před nepříznivými účinky, nejvyšší přípustné hodnoty hluku. Způsob měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí, ve stavbách a obytných budovách. 5.Vibrace - ochrana zdraví před nepříznivými účinky, nejvyšší přípustné hodnoty , způsob měření a hodnocení vibrací v pracovním prostředí. 6.Elektromagnetické pole - ochrana zdraví před nepříznivými účinky, způsob měření a hodnocen elektromagnetického pole. 7.Výbušnost plynů – ochrana zdraví před jedovatými a nedýchatelnými plyny. Způsob měření a hodnocení směsi výbušných plynů. 8.Mikroklima – ochrana zdraví před nepříznivými účinky. Způsoby regulace nepříznivého mikroklimatu, způsoby měření a hodnocení mikroklimatu. 9.Prašnost – ochrana zdraví před nepříznivými účinky, metody měření prašnosti , protiprašná opatření. 10.Ionizující záření - ochrana zdraví před nepříznivými účinky, způsob měření a hodnocení. Dozimetrie. 11.Osvětlení - ochrana zdraví před nepříznivými účinky, měření umělého a denního osvětlení. Zdroje světla. 12.Pracovní prostředí, stroje a zařízení, pracovní místo, riziková pracoviště. – bezpečnostní a hygienické podmínky. 13.Hygienické limity. Prevence hygienických závad. Metody práce v preventivním lékařství. Zákon č. 126/94 Sb., Zákoník práce – legislativní řešení problematiky hygieny práce. 14.Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb ve znění pozdějších změn a doplňků. Úrazovost, příčiny vzniku pracovních úrazů. První pomoc.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 16  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 17  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 32  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.