542-0348/04 – Bezpečnost a hygiena práce (BaHP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Mária Jarolimová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mária Jarolimová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá stěžejními otázkami v oblasti BOZP, hygieny práce. Poskytuje obecný přehled o zásadách bezpečné práce a seznamuje posluchače s legislativní úpravou BOZP a hygieny práce. Vysvětluje rizika pracovního prostředí, jejich působení, hodnocení a minimalizaci v pracovním prostředí, a to včetně rizik závažných nehod a průmyslových havárií. Dále studenti získávají potřebné informace z OOPP, technického vybavení a prevence úrazů na pracovištích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět bezpečnost a hygiena práce se zabývá : - v oblasti okruhu bezpečnosti práce výkladem nalézání a uplatňování metod a prostředků, jejichž cílem je zajistit, aby člověk v pracovním procesu nebyl ohrožován fyzicky, ani mentálně, - v oblasti okruhu hygieny práce výkladem preventivních opatřeních optimalizujících práci a zbavujících ji negativních vlivů na zdraví člověka.

Povinná literatura:

1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění 2. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 3. Bezpečnost a hygiena práce. [I. díl]. Praha: SEPI, 2001. ISBN 80-86440-05-2. 4. Bezpečnost a hygiena práce. [II. díl]. Praha: SEPI, 2001. ISBN 80-86440-05-2. 5. NEUGEBAUER, Tomáš. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce, neboli, O čem je současná BOZP. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-106-4.

Doporučená literatura:

1. CIKRT, Miroslav a Bohuslav MÁLEK. Pracovní lékařství. I. díl, Hygiena práce. Praha: Centrum informací a vzdělávání ochrany práce, 1995. ISBN 80-900151-2-3. 2. Platné právní předpisy pro oblast BaHP dohledatelné na ASPI 3. Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 4. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

pokládaní otázek z probrané problematiky a konzultace v závěru každé přednášky, Informativní test, kontrolní semestrální práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

účast na odborné exkurzi na KHS, konzultace, semestrální projekt a jeho obhajoba formou prezentace

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu "Bezpečnost a hygiena práce". Seznámení studentů s náplní přednášek a cvičení- osnova předmětu. Stanovení podmínek absolvování předmětu, seznámení s programy, které budou průběžně zadávané. Doporučená studijní literatura. 2. Úvod do bezpečnosti a hygieny práce. Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a hygieny práce. Práva a povinnosti zaměstnanců. Hygiena práce, definice, hygienické předpisy, charakteristika oboru, Hygienické limity a jejích tvorba a význam. 3. Kategorizace pracovišť, rizikové faktory, rizikové práce. Zdravotní obtíže a nemoci z povolání. Práce a její náročnost . 4. Energetická náročnost práce. Fyziologické a hygienické základy. Tepelná pohoda a tepelná rovnováha. Pracovní výkon a pracovní zátěž člověka. Následky pracovní zátěže na zdraví. 5. Schéma činitelů ovlivňujících úroveň bezpečnosti práce, požadavky na pracovní prostředí z hlediska bezpečnosti práce. Vliv lidského činitele na bezpečnost pracovního procesu. Pracovní schopnost člověka. Režim práce a odpočinku na úroveň bezpečnosti při práci. 6. Prostředí pro pobyt člověka. Vnitřní prostředí budov. Znečišťování vzduchu a hodnocení znečištění ovzduší. Opatření proti vzniku a šíření škodlivin. Syndrom nemocných budov. 7. Hygienické požadavky na pracovní prostředí. Vzduch, jeho složení. 8. Škodliviny a hlavní zdroje škodlivin v pracovním ovzduší. Riziko nevhodného mikroklimatu. Teplota, relativní vlhkost, rychlost větrů a jejích měření. 9. Riziko prašnosti jako škodliviny. Měření prachu. Přípustné koncentrace na pracovišti. Hluk a osvětlení jako rizikové faktory na pracovišti, regulace hlučnosti, limity hluku. 10. Manipulace s břemeny. Zátěž při manipulaci s břemeny. Zásady správné manipulace s břemeny. Preventivní opatření pro práci s břemeny. 11. Ochrana pracovníků před nepříznivým pracovním prostředím. Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), rozdělení OOPP a technické požadavky na OOPP. 12. Pracovnělékařské služby jako preventivní zdravotní služby při péči o zdraví zaměstnanců. Preventivní zdravotní prohlídky. Povinnosti zaměstnavatele a povinnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb. 13. Havarijní plán, jeho podstata a obsah. Zásady poskytování první pomoci postiženým. Prostředky pro poskytování první pomoci. 14. Státní odborný dozor nad oblasti bezpečnosti a hygieny práce. Orgány státní správy, inspekce práce a státní zdravotní dozor.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2013/2014 letní
2010/2011 letní