542-0350/01 – Safety management system in the industry (BSP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits6
Subject guarantorIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
KOU05 Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal is the achievement of general knowledge relating to risk management - identification, quantification and evaluation including reduction of losses. There is also summarized occupational health and safety legislation in the EU and CR.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Definition of basic terms – hazard and risk. European directives and regulations in health and safety. Risk management in health and safety – managerial strategies, systems of communication. Risk assessment and elimination. Methods of risk analysis. Quantitative risk analysis, risk models. Health and safety monitoring. Accidents, injuries, and fatal disaster prevention. Human factors in health and safety. Loss reduction management. The economy of health and safety protection.

Compulsory literature:

ŠMÍDOVÁ Miroslava. Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 7. aktualizované vydání: Wolters Kluwer ČR, 2/2013. ISBN 978-80-7478-007-3, vazba brožovaná, 244 stran. TURŇOVÁ, Zuzana, Ivana TUREKOVÁ, Jozef HARANGOZÓ a Martin PASTIER. Riadenie rizík BOZP a ich uplatnenie pri integrácii systémov v malých a stredných podnikoch. Spektrum. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012, 12(2), 52-56. ISSN 1211-6920(print). STRANKS, Jeremy. Management Systems for Safety. London: Prentice Hall, 1994. ISBN 0273604414. GLENDON, A. Ian, Sharon CLARKE a Eugene F. MCKENNA. Human safety and risk management. 2nd ed. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006. ISBN 0-8493-3090-4.

Recommended literature:

TOMŠEJ, Jakub. Zákoník práce 2020: s výkladem : právní stav k 1.1.2020. Šestnácté vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-247-5508-3. DAMEC, Jaroslav. Bezpečnost technologií. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-314-1. Bezpečnost a hygiena práce. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 1951-. ISSN 0006-0453. WARING, Alan. Safety management systems. London: Chapman & Hall, 1996. ISBN 0-412-71910-X.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do předmětu, definice základních pojmů, riziko a nebezpečí, rozdělení a kategorizace rizik 2.Právní úprava BOZP v zemích EU a v ČR 3.Základní právní normy upravující BOZP (zákoník práce, bezpečnostní předpisy, normy) 4.Management rizik v oblasti BOZP, právní úprava rizikového managementu 5.Manažerské přístupy a strategie, komunikační systémy 6.Hodnocení rizik – principy, typizovaná hodnocení rizik, aktualizace hodnocení rizik, ovládnutí rizika 7.Kvantifikace míry rizika a preventivní opatření 8.Sofistikované metody analýzy rizik – stromy chyb, binární rozhodovací diagramy, HAZOP, HAZAN, MOSAR 9.Modelování rizika, pravděpodobnostní modely, metoda Monte Carlo, Markovovy diagramy, Petriho sítě 10.Monitorovací techniky bezpečnosti práce, statistické údaje o nežádoucích událostech 11.Vyšetřování příčin úrazů a nehod, havarijní opatření 12.Lidský faktor v bezpečnostním managementu – lidské chyby a omyly, ergonomické faktory, zvyšování spolehlivosti lidského činitele 13.Management snižování ztrát 14.Ekonomické aspekty problematiky BOZP

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 16  0
                Other task type Other task type 17  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 32  0
                Oral Oral examination 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner