542-0351/01 – Occupational Safety in Building Industry (FAST)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
PRO60 prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+0
Part-time Graded credit 13+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of this subject is understanding of the regulations associated with the mining and building industry.

Teaching methods

Summary

Students are introducing with the obligatory regulations in the field of mining. The purpose of the subject is to outline to students the legal principles of mining low - whether they will be mining engineers, geologists, minerals surveyors or other specialists in general practice. It is based on the three actual low in the Czech mining industry - Mining Act nr. 44/88, Exploitation and Mining Act nr. 61/88, Geological Act nr. 62/88. Besides of it the subject contents the summary of other mining legislation and its application.

Compulsory literature:

1. Jakubka, J. s kol.: Novelizovaný zákoník práce 1996. Praha, PRAKTIKA 1996. ISBN 80-901822-7-5 2. Vozáb, J.: Bezpečnost práce ve výstavbě. Informační centrum ČKAIT. Praha, 1999. DOS M 14 VYST 99 3. Krkoška, J.: Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona čís. 360/1992 Sb. ISBN 80-86364-48-8

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do předmětu (význam bezpečnosti práce, skutečný rozsah bezpečnosti práce, možné důsledky, průřez legislativou, změny legislativy a důsledky těchto změn). 2. Zákoník práce I.část (historie zákoníku, jeho význam, struktura, podrobnosti pracovněprávních vztahů). 3. Zákoník práce II.část (bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci, péče o pracovníky). 4. Zákoník práce III.část (pracovní podmínky žen, těhotných žen a mladistvých). 5. Prováděcí, navazující a související předpisy (vyhláška ČÚBP a ČBÚ čís. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). 6. Školení a ověřování znalostí z předpisů na ochranu BOZP u pracovníků. Odborná způsobilost zaměstnanců. 7. Vyhrazená technická zařízení, revize vyhrazených technických zařízení, vyhláška ČÚBP a ČBÚ čís. 50/19708 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice; bezpečnost v elektrotechnice. 8. Podíl bezpečnosti práce ve výrobní dokumentaci technického vybavení. 9. Bezpečnost práce při provádění stavebních prací. 10. Bezpečnost práce při obsluze strojů a při používání strojů, dopravní zařízení a vozidla. 11. Povinnosti při vzniku pracovního úrazu (rozdělení pracovních úrazů, jejich evidence, registrace). První pomoc. 12. Požární prevence, přenosné hasicí přístroje, hořlavé látky, provoz plynových zařízení a kotelen. 13. Autorizace ve výstavbě, její význam, udělování, působnost a podíl bezpečnostních předpisů při autorizaci. Státní odborný dohled nad bezpečností práce. 14. Specifika bezpečnosti v hornické činnosti (pro stavební fakultu encyklopedicky).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Written exam Written test 90  0
        Other task type Other task type 10  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner