542-0353/01 – Safety Engineering I (BI I.)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA70 prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
PRO60 prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

...

Teaching methods

Summary

The subject is the one of the three volumes of the “Safety Engineering I. – III.” The safety engineering deals with a global summary of labor safety, hygiene of work, safety of industry and rescue services. The volume I. contents physical, chemical and mechanical nature of labor risks and their influence to the human body. The subject I. deals with the risk assessment, prevention in safety of work, valid legislation in the field of labor safety and state authority in labor safety.

Compulsory literature:

- Otáhal, A.: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, skripta VŠB, Ostrava 1996 - Bakalář, V.: Aby práce neškodila zdraví. Práce, Praha 1992 - Weiss, Z.: Vlastnosti prachů a základy protiprašné techniky. SNTL Praha 1987 - Cox, S.: Safety, systems and people. Butterworth-Heinemann, Oxford,London 1996 - Bystřický, V.: Osvětlování. ČVUT Praha1997 - Damec, J.: Protivýbuchová prevence. Edice SPBI Spektrum č. 13, Ostrava 1999 - Časopis „Bezpečnost a hygiena práce“

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

·Obecná legislativa v oblasti BOZP, bezpečnostní předpisy ·Státní odborný dozor nad bezpečností práce a bezpečnosti technických zařízení, ČUBP, IBP ·Zákoník práce - BOZP, pracovní úrazy, vyšetřování, registrace, odškodňování ·Hygienické požadavky na pracovní prostředí ·Požadavky na složení ovzduší na pracovišti, toxické plyny a jejich fyziologické účinky, nedostatek kyslíku, povolené koncentrace toxických plynů v pracovním ovzduší ·Riziko prašnosti na pracovišti, fyziologické riziko, riziko výbušnosti prachu, povolené koncentrace prachů a aerosolů na pracovišti, měření prašnosti, ochrana dýchacích orgánů ·Riziko výbušnosti hořlavých plynů, meze výbušnosti, měření koncentrací hořlavých plynů ·Opatřeni pro zacházení s jedy, karcinogeny, PCB ·Rizika hluku a vibrací v pracovním prostředí, nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací v pracovním prostředí, měření hluku a vibrací, ochrana sluchu - normy ·Riziko nedostatečného osvětlení pracovišť, zraková pohoda, zraková adaptace, zorné pole, světlotechnické veličiny, normování osvětlení pracovišť, denní osvětlení, umělé osvětlení, ochrana zraku - normy ·Požadavky na mikroklimatické podmínky na pracovišti, ochranné oděvy - normy ·Hygienický dozor pracovišť, kategorizace prací, vyhlašování rizikových pracovišť ·Náhrady za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí ·Legislativa v oblasti přidělování OOPP

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 20  0
                Other task type Other task type 13  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner