542-0356/01 – Civil Administration Regulations (TPPVS)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA70 prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the subject is to create the ability of students to analyse and to judge of aplication of information in the field of civil administration regulation.

Teaching methods

Summary

The purpose of this subject is to outline to students the principles of civil administration regulations.

Compulsory literature:

-ASPI (CZ directive, regulations - CD ROM software) -www.csni.cz

Recommended literature:

Woodley, D.G.: Coal Mining Law for the Land Practitioner, Oyez, London 1992

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

·Právní akty, tvorba legislativy, moc zákonodárná, právotvorná pravomoc, právní síla právních aktů, derogace ·Zákon o Sb., číselná identifikace obecně závazných předpisů, platnost, účinnost, vyhlašování, oznamování, publikační zdroje, dostupnost ·Evropská dohoda o přidružení mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími . Příklady asimilace práva ČR s právem komunitárním - oblast BOZP ·Bezpečnostně technické požadavky na výrobky, ochrana oprávněného zájmu, technické předpisy ·Nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky, povinnosti výrobců, dovozců a distributorů při uvádění výrobků na trh, odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku ·Normalizace, harmonizace norem, třídicí znak norem ČSN ·Obecná legislativa v oblasti BOZP, bezpečnostní předpisy, státní odborný dozor nad bezpečností práce a bezpečnosti technických zařízení ·Vyšetřování mimořádných událostí a pracovních úrazů, registrace, odškodňování ·Požadavky na složení ovzduší na pracovišti a ve volném ovzduší, hygienické předpisy v oblasti regulace prašnosti na pracovišti ·Obecně závazné předpisy v oblasti regulace hlučnosti na pracovišti ·Technické požadavky na osvětlování pracovišť a mikroklíma na pracovišti ·Právní předpisy upravující zacházení s jedy, karcinogeny, PCB ·Právní úprava organizace a prevence protipožární ochrany ·Právní úprava hospodárného využívání přírodních zdrojů

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.