542-0356/02 – Technické a právní předpisy veřejné správy (TPPVS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA70 prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vést posluchače k analýze a posouzení aplikace obdržených informací v oblasti technických a právních předpisů veřejné správy.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku správního práva a obecně závazné předpisy technického charakteru. Těžištěm výuky jsou obecné závazné předpisy upravující státní správu a dozor v technických oblastech společenské praxe, např. technickou normalizaci, technické požadavky na výrobky, zkušebnictví, bezpečnost práce, hygienu práce, požární ochranu, zacházeni s chemickými látkami, vyšetřování havárií, havarijní prevenci, využívání přírodních zdrojů a.j. Úvod předmětu tvoří základní právní otázky ve vztahu k tvorbě legislativy, dostupnosti a orientaci v obecně závazných předpisech. Pozornost je rovněž věnována asimilaci právní základny ČR s právem komunitárním.

Povinná literatura:

-Hendrych, D.: Správní právo, obecná část. SEVT, Praha 1993 -Jakob, M.: Základy technické normalizace a zkušebnictví, skripta VŠB-TU Ostrava 1996 --Resortní věstníky -ASPI(CD ROM software - Automatizovaný systém právních informací) -www.csni.cz

Doporučená literatura:

-Sbírka zákonů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

·Právní akty, tvorba legislativy, moc zákonodárná, právotvorná pravomoc, právní síla právních aktů, derogace ·Zákon o Sb., číselná identifikace obecně závazných předpisů, platnost, účinnost, vyhlašování, oznamování, publikační zdroje, dostupnost ·Evropská dohoda o přidružení mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími . Příklady asimilace práva ČR s právem komunitárním - oblast BOZP ·Bezpečnostně technické požadavky na výrobky, ochrana oprávněného zájmu, technické předpisy ·Nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky, povinnosti výrobců, dovozců a distributorů při uvádění výrobků na trh, odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku ·Normalizace, harmonizace norem, třídicí znak norem ČSN ·Obecná legislativa v oblasti BOZP, bezpečnostní předpisy, státní odborný dozor nad bezpečností práce a bezpečnosti technických zařízení ·Vyšetřování mimořádných událostí a pracovních úrazů, registrace, odškodňování ·Požadavky na složení ovzduší na pracovišti a ve volném ovzduší, hygienické předpisy v oblasti regulace prašnosti na pracovišti ·Obecně závazné předpisy v oblasti regulace hlučnosti na pracovišti ·Technické požadavky na osvětlování pracovišť a mikroklíma na pracovišti ·Právní předpisy upravující zacházení s jedy, karcinogeny, PCB ·Právní úprava organizace a prevence protipožární ochrany ·Právní úprava hospodárného využívání přírodních zdrojů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku