542-0357/01 – Safety Engineering II (BI II)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 3+0
Distance Credit and Examination 3+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

...

Teaching methods

Summary

The subject is the one of the three volumes of the “Safety Engineering I. – III.”. The safety engineering deals with a global summary of labor safety, hygiene of work, safety of industry and rescue services. The volume II. contents fundamental laws of airflow, ventilation, air-conditioning, heating, microclimate. The subject is focused to the application of that relevant items in industry and civil buildings. Further, measurement of the parameters of the microclimate, harmful impurities in air and specification of their influence to a human body

Compulsory literature:

- Prokop, Adamus, Chovanec: Větrání hlubinných dolů, skripta VŠB - Šiška, Otáhal, Prokop, Sedlatý: Banské vetranie - Otáhal, Mičulek, Prokop: Separátní větrání

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1.Fyziologické a hygienické základy. Metody posuzování a měření tepelného stavu prostředí. 2.Čistota ovzduší. Škodliviny ve vnitřním ovzduší. 3.Hmotnostní bilance škodlivin ve větraném prostoru. Větrání při současném výskytu několika škodlivin. Tepelná bilance větraného prostoru. 4.Větrání s přirozeným oběhem vzduchu. Infiltrace. Aerace. Tlakový spád vyvozený účinkem rozdílu teplot a vlivem větru. Šachtové větrání. 5.Větrání s nuceným oběhem vzduchu. Větrání celkové a místní. Odsávací zařízení. Větrací zařízení celková a jednotková. 6.Ventilátory. Všeobecné pojmy. Základní vztahy. Dělení, konstrukce, charakteristiky a regulace. Zásady pro volbu ventilátorů. 7.Vzduchovody. Části vzduchovodů a jejich konstrukce. 8.Základní hlediska pro volbu vytápěcích zařízení. Vlastnosti vytápěcích zařízení. Spotřeba paliv při vytápění. 9.Výpočet tepelných ztrát budov (ČSN 06 0210). 10.Rozdělení vytápěcích systémů. Lokální vytápění. Topidla na tuhá, kapalná a plynná paliva. 11.Ústřední vytápění. Výhody a nevýhody ústředního vytápění, rozdělení ústředního vytápění. Potrubní sítě ústředního vytápění a základní vztahy pro výpočet potrubních sítí. 12.Centrální zásobování teplem. Regulace dodávky tepla. 13.Klimatizace. Klimatizační zařízení a jejich rozdělení. Zásady pro navrhování klimatizace. 14.Vlhký vzduch. Znázornění úprav v „i-x“ diagramu. Letní a zimní úprava vzduchu. Chladící zařízení. Zpětné získávání tepla. Osnova cvičení: 1.Základní vlastnosti tekutin – početní příklady. 2.Stanovení komplexního účinku teploty vzduchu a účinné teploty okolních ploch. (Program č. 1). 3.Stanovení škodlivin ve vnitřním prostředí. Praktická ukázka přístrojové techniky pro měření koncentrace plynných škodlivin a pro stanovení prašnosti. 4.Výpočet přirozeného větrání. Praktické výpočty výměny vzduchu aerací u průmyslových objektů i občanských budov. 5.Základní proudění vzduchu ve větraném prostoru. Proudy přiváděného vzduchu. Určení hlavních parametrů. 6.Praktické měření – Charakteristika ventilátorů. (Program č. 2) – 1. skupina. 7.Praktické měření – Charakteristika ventilátorů. (Program č. 2) – 2. skupina. 8.Grafické řešení paralelní a sériové spolupráce ventilátorů. 9.Praktické měření – Rychlostní profil v potrubí. (Program č. 3) – 1. skupina. 10.Praktické měření – Rychlostní profil v potrubí. (Program č. 3) – 2. skupina. 11.Výpočet tepelných ztrát budov. (Program č. 4). 12.Vlhký vzduch. Fyzikální základy. Základní úpravy vzduchu. Praktické průběhy úprav vzduchu v klimatizaci. 13.Odevzdávání a kontrola programů. Opakování probrané látky, případná konzultace. 14.Ověření znalostí formou testu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 12  0
                Written exam Written test 9  0
                Other task type Other task type 12  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 32  0
                Oral Oral examination 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner