542-0364/01 – Occupational Safety in Industry (BPP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits2
Subject guarantorIng. Petr Urban, Ph.D.Subject version guarantorIng. Petr Urban, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2
Part-time Graded credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject deal with safety and hygiene on workplace and in an industry. Absolvents of the subject obtain knowlage about risks and safety on workplace.

Teaching methods

Summary

The subject deal with safety and hygiene on workplace and in an industry. Absolvents of the subject obtain knowlage about risks and safety on workplace.

Compulsory literature:

-Otáhal : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (bezpečnostní a hygienická rizika),VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1996. -Chmúrny, Prokop, Bakošová : Automatizované radenie chemickotechnologických procesov, Bratislava, Alfa 1988. -Sinay J,. Majer I,. Oravec M,.: Rizika technických zariadení, manažérstvo rizik , OTA, a.s. Košice 1997. -Zákon č. 262/06 Sb., Zákoník práce. -ČSN EN 1050, Bezpečnost strojních zařízení – Zásady pro stanovení rizikovosti. -Metodický návod č. 18 hlavního hygienika ČR, prosince 1998. -Vyhláška Státního úřadu bezpečnosti práce 309/06 Sb., 251/05 Sb.a Českého báňského úřadu č. 22/89 Sb. a 26/89 Sb. NV 494/02 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárii) a poruch technických zařízení ve znění pozdějších změn a doplňků. -Program bezpečný podnik: VÜBP Praha, Praha 1997.

Recommended literature:

Jaroslav Čermák:Bezpečnost práce I,II.EUROUNION Praha-2001.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

kontrolní a semestralní práce

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Bezpečnost práce v průmyslové výrobní činnosti společnosti, základní pojmy, legislativní prameny. 2.Podstata a cíle bezpečnosti práce v průmyslu. Formulace problému, pojetí bezpečnosti práce. 3.Kategorizace prací dle Metodického návodu č. 18 hlavního hygienika ČR z prosince 1998. 4.Povinnosti v oblasti bezpečnosti práce : zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců. 5.Rizika na pracovišti a jejich hodnocení.Stanovení a vyhodnocení rizik. 6.Základní činitelé ovlivňující úroveň bezpečnosti práce v průmyslu , požadavky na pracovní prostředí z hlediska bezpečnosti práce. 7.Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb ve znění pozdějších změn a doplňků. Úrazovost, příčiny vzniku úrazů. První pomoc. 8.Bezpečnostní technik - kvalifikace, postavení u zaměstnavatele,zařazení do systému řízení bezpečnosti průmyslové činnosti. 9.Úloha bezpečnostního technika v procesu vyhledávání rizik na pracovištích. 10.Příčiny a prevence vzniku chyb a selhání člověka v průmyslové výrobní činnosti. 11.Bezpečnost a spolehlivost systému člověk – technika – pracovní podmínky. 12.Bezpečnost a spolehlivost v automatizovaném systému řízení technologických procesů. 13.Metodika programu „Bezpečný podnik“: koncepce, organizační zabezpečení,komunikace,kvalifikace,spolupráce, motivace a technické zabezpečení. 14.Požadavky EU v oblasti bezpečnosti práce - program „ Bezpečný podnik“.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 30  0
        Written exam Written test 30  0
        Other task type Other task type 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner