542-0367/02 – Ventilation of Buildings (VB)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIC24 Ing. Dalibor Míček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The students will gain the knowledge of the relations of natural and forced air flow during ventilation and of their application on concrete cases in ventilation of a wide range of various types of public and industrial buildings. The problems of ventilation connected with fire fighting and health and safety protection are discussed in deep.

Teaching methods

Summary

The students will gain the knowledge of the relations of natural and forced air flow during ventilation and of their application on concrete cases in ventilation of a wide range of various types of public and industrial buildings. The problems of ventilation connected with fire fighting and health and safety protection are discussed in deep. Modern methods of mathematical modelling of turbulent transfer of mass, energy, momentum, and admixtures by means of Fluent and Airpak software packages is an integral part of the course.

Compulsory literature:

- J. Chyský, K. Hemzal: Větrání a klimatizace, technický průvodce 1993 - J. Cihelka a kol.: Vytápění, větrání a klimatizace, SnTL 1985 - Airpak User’s Guide - L.Suchan: Termodynamika důlního větrání SNTL 1975 - Fluent Europe Computational Fluid Dynamics Software – Fluent SW handbook - Awbi, H. B.: Ventilation of buildings, Spon Press (UK), 2003

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Termodynamika plynů Ideální plyn;zákon Boyleův;zákon Daltonův;stavová rovnice ideálního plynu;směsi plynů Vlhký vzduch- vlhkost vzduchu;hustota,entalpie vlhkého vzduchu;Mollierův i-x diagram 2.Proudění vzduchu ve vzduchovodech Rovnice kontinuity;Bernoulliho rovnice;Tlakové ztráty při proudění tekutin potrubím-ztráty třením,místní ztráty,celková ztráta;Průběh tlaku v potrubí. 3.Matematické modelování proudění vzduchu Rovnice kontinuity ,rovnice pohybu,rovnice mechanické energie- makroskopická,mikroskopická bilance 4.Matematické modelování proudění vzduchu Matematické modelování turbulentního proudění-turbulentní model k-e 5.Matematické modelování proudění vzduchu Program Fluent-AIRPAK - matematické modelování proudění metodou konečných objemů 6.Ventilátory Všeobecné pojmy,rozdělení;bezrozměrné parametry ventilátorů;podobnostní vztahy; charakteristiky vent.;paralelní a sériová spolupráce vent . 7.Výpočet vzduchovodů Tlakové poměry v potrubní síti vzduchovodů;Aerodynamický výpočet vzduchovodů; Regulace sítě vzduchovodů. 8.Výpočet výměny vzduchu při větrání Výměna vzduchu při větrání místnosti se zdroji škodlivin,výměna vzduchu při trvalém větrání Výměna vzduchu při současném výskytu několika škodlivin,výměna vzduchu v obytných místnostech;Výměna vzduchu při větrání místností se zdroji tepla. 9.Větrání s přirozeným oběhem vzduchu Rozdělení tlaku v budově-tlak vyvozený účinkem rozdílu teplot,tlak vyvozený účinkem větrů Infiltrace;Aerace;Šachtové větrání. 10.Nucené větrání Nucené větrání kombinované s přirozeným;Větrání s nuceným přívodem i odvodem; Požární ochrana 11.Místní větrání Vzduchové sprchy;Vzduchové oázy;Vzduchové clony 12.Větrání občanských budov Obytné budovy a hotely;Stravovací zařízení;Kulturní objekty;Sportovní zařízení;Obchodní objekty;Zdravotnická zařízení;Výškové budovy;Výpočetní střediska 13.Větrání průmyslových budov Provozy teplé a horké;Provozy mokré;Provozy s vývinem prachu,plynů a par;Provozy chladné 14.Větrání v podmínkách požáru Přirozené větrání,nucené větrání,podtlaková ventilace,přetlaková ventilace Cvičení: Forma cvičení je převážně výpočetní ,kdy se řeší základní úlohy z termomechaniky,proudění a z oblasti ventilátorů. Potom následuje řešení komplexních úloh v případě přirozeného nebo nuceného větrání a to i v případě havarijní situace jakou představuje vznik požáru v budově. -stavová rovnice, vlhký vzduch-hustota,relativní a měrná vlhkost,entalpie -ohřev a ochlazování vlhkého vzduchu i-x diagram, směsi vlhkého vzduchu -proudění vzduchu Bernoulliho rovnice,rovnice kontinuity -tlaková ztráta při prodění vzduchu,celkový a statický tlak -průběh tlaku při proudění vzduchu v potrubním systému -tlaková charakteristika ventilátoru-měření,přepočet na jiné otáčky motoru -paralelní a sériová spolupráce ventilátoru,redukovaná charakteristika -potrubní systém a ventilátor-stanovení pracovního bodu -termický vztlak,šachtové větrání -termický vztlak při požáru spolupráce s ventilátorem V rámci čtyř praktických laboratorních cvičení jsou realizovány následující úlohy: -seznámení s měřící technikou -měření rychlostního profilu v kruhovém profilu a výpočet střední rychlosti -měření a vyhodnocení ztrátového součinitele kolena a rovného úseku potrubí -změření a vyhodnocení charakteristiky axiálního ventilátoru

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 4 Compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner