542-0372/01 – Ventilation and Rescue Operations (VaZ)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of this subject is understanding of mine rescue problems and their technology. The basic principles of aerodynamics are explained as a basis for understanding the process of underground air flow and ability to perform the relevant calculations and solving the mine ventilation networks.

Teaching methods

Summary

The subject deals with the main and auxiliary mine ventilation, including the ventilation of dead end mine workings and the optimization of mine ventilation. The basic principles of aerodynamics are explained as a basis for understanding the process of underground air flow and ability to perform the relevant calculations and solving the mine ventilation networks. There are discussing mine rescue problems, the prevention, the fire faithing and description of mine rescue equipment.

Compulsory literature:

- František Šiška, Antonín Otáhal, Pavel Prokop, Václav Sedlatý: Banské vetranie, Vydavateľstvo ALFA - Karel Kolasa, Pavel Prokop: Důlní větrání a technika bezpečnosti I., II., Vysoká škola báňská Ostrava - Petr Faster, Roman Makarius, Václav Pošta a kolektiv autorů: Báňské záchranářství I., OKD, Revírní báňská záchranná stanice, a.s., Ostrava – Radvanice, Motanex a.s.,Ostrava

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: - Způsoby a systémy větrání dolů, vedení, dělení a rozvádění větrů ve větrné oblasti, SVO, na prac. . systémy a schémata větrání porubů, hlavní větrání: zařízení pro hlavní větrání, ventilátorové stanice, zařízení pro rozvádění a regulaci důl. větrů, aktivní a pasivní regulace, větrní ztráty, přisávání větrů, koef. Využití - Měření a kontrola ve větrání: měření, propočty, stanovení veličin a parametrů k řešení sítí, měření v, S, Q, p, ekonomická náročnost větrání, energetická náročnost hlavního větrání, ekonomika separátního větrání, význam a úloha větrání v současném hornictví, výklad základních pojmů, systémy a způsoby větrání dolů - Škodliviny v důlním ovzduší a jejich zjišťování, složení důlních větrů podle požadavků hygienických norem a bezpečnostních předpisů, laminární a turbulentní proudění vzdušin, difuze a její monitorování, určování aerodynamických odporů, přirozený vztlak a umělé větrání - Větrní rozvaha dolu jako komplex údajů o větrních, plynových a mikroklimatických poměrech, části větrní rozvahy, mapová dokumentace, parametry větrání Q, p, R, A, aj. – jejich stanovení a hodnocení, separátní větrání, mikroklima, plynové poměry, kritika sítě, návrhy na zlepšení celkového stavu větrání - Hlavní větrání dolu: systémy větrání větrní oblasti, systémy a schémata větrání SVO, systémy a schémata větrání porubů (U, Y1, Y2, H, Z, W, ZZ) – výhody a nevýhody, větrání ost. důlních děl, aplikace systému a schémat větrání SVO a porubů při současném působení nepříznivých vlivů (prašnost, teplota, metan, zápary, otřesy, aj.), hlavní důlní ventilátory: uspořádání ventilátorových stanic, charakteristiky ventilátorů, větrní kanály, ztráty přisáváním, regulace ventilátorů, spolupráce ventilátorů, výpomocné ventilátory, spolupráce hlavního a výpomocného ventilátoru, praktická aplikace, příklady řešení konkrétních situací - Separátní větrání: postup při návrhu a projektu sep. větrání, propočet netěsných lutnových tahů, ventilátory separátního větrání, charakteristiky lutnových ventilátorů, lutna, druhy luten, lutnové tahy, těsnost lutnových tahů, praktická aplikace, příklady řešení sep. větrání sacího, foukacího, kombinovaného, modifikace kombinovaného sep. větrání - Optimalizace hlavního větrání, optimalizace separátního větrání, energetická náročnost hlavního a separátního větrán, snižování energetické náročnosti, praktická aplikace - Automatizace ve větrání: snímání potřebných parametrů, přenos informací, zpracovávání měřených veličin, využívání získaných údajů k řízení větrání, praktická aplikace - Báňská záchranná služba,význam a úkoly báňské záchranné služby, organizace báňská záchranné služby v ČR, prostředí a podmínky záchranářských prací, důlní ovzduší, - Fyziologie dýchání a tepelná regulace organismu, podmínky záchranářských prací, prostředky záchranářských prací, prostředky pro ochranu dýchacích orgánů, prostředky pro ochranu povrchu těla a ochranné pomůcky - Prostředky pro poskytování první pomoci, dopravní prostředky, prostředky pro dokumentaci v dole, prostředky pro kontrolu ovzduší a nebezpečných stavů, prostředky pro úpravu větrání - Prostředky pro hašení požárů, prostředky pro dotěsňování, prostředky pro mechanizaci namáhavých prací, záchranné sbory a stanice, havarijní příprava na závodech - Obecná taktika záchranářských zásahů, taktika práce v četě, základny a organizace zásahu, hygiena záchranářských zásahů, taktika prvních zásahů - Taktika zásahů v extrémních podmínkách, dokumentace o zásahu a o místě nehody, taktika záchranářských zásahů při likvidaci důlních nehod, preventivní činnost záchranářů v dolech Cvičení: - Význam, úkoly a způsoby důlního větrání, složení důlních větrů, povolené koncentrace příměsí, vznik, výskyt a fyziol. působení, indikace jednotlivých složek důlního větrání - Metan, fyz.-chem. vlastnosti, výbušnost, indikace, způsoby výstupu metanu v dole, povolené koncentrace, metanová vrstva, výpočty, důlní prach, výbušnost, fyziol. působení, protiprašný boj - Důlní mikroklima, parametry, měření a hodnocení pracovišť, měření rychlostí, průřezů a výpočet Qv - Měření teplot a výpočty vlhkostí větrů, měření tlaků a tlakových spádů ve větrní síti - Výpočet teplotních změn důlních větrů, větrání neprozažených důlních děl, separátní větrání dle BP, optimalizace separátního větrání - Aerodynamický odpor, stanovení, výpočet, řazení odporů ve větrní síti a výpočet odporů celkových, základní zákony proudění větrů, větrní síť, izometrické schéma, větrní schéma, větrní bilance - Transformační analytická metoda řešení větrní sítě, regulace větrů ve větrních sítích, zařízení pro rozvod větrů, větrní ztráty, příčiny, důsledky - Sebezáchranné přístroje filtrové, sebezáchranné přístroje izolační - Dräger 174, oživovací a inhalační přístroj, - RBZS – význam, úkoly, organizace, výbušnost požárních plynů výpočtem, - Výbušnost požárních plynů graficky, plynonosnost, plynodajnost, prognóza dle směrnice GŘ OKD č. 13 - Prognóza plynodajnosti metodou ovlivňujících faktorů, důlní degazace - Havarijní plán, likvidace požárů v dole - Uzavírající hráze, zavlažování slojí

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner