542-0373/05 – Safety at Work and Fire Protection (BPaPO)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits4
Subject guarantorIng. Mária Jarolimová, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA70 prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
MIC24 Ing. Dalibor Míček, Ph.D.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the subject is to create the ability of students to understand and interpret learned information in the field of labour safety and fire protection.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

The course deals with key issues in the field of occupational health and safety, occupational hygiene and fire protection. It provides a general overview of the principles of safe work and acquaints the students with legislation on health and safety at work. It explains the risks of the working environment, their effects, assessment and minimization in the working environment, including the risks of major accidents and industrial accidents. Furthermore, students obtain the necessary information from the field of fire protection, organization of fire protection units, their intervention activities, technical equipment and fire prevention.

Compulsory literature:

HARMS,L.: Safety analysis : principles and practice in occupational safety. CRC Press, c2001 - xi, 265 s. : il. ISBN 0-415-23655-X BRAUER, L.: Safety and Health for Engineers. John Wiley & Sons, Inc., 2006, ISBN: 9780471291893

Recommended literature:

HOPKINS, A.: Managing Major Hazard. Allen & Unwin, Canbera, 1999, ISBN 1 86508 702 5

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět se zabývá stěžejními otázkami v oblasti BOZP, hygieny práce a požární ochrany. Poskytuje obecný přehled o zásadách bezpečné práce a seznamuje posluchače s legislativní úpravou BOZP a hygieny práce. Vysvětluje rizika pracovního prostředí, jejich působení, hodnocení a minimalizaci v pracovním prostředí, a to včetně rizik závažných nehod a průmyslových havárií. Dále studenti získávají potřebné informace z oblasti požární ochrany, organizace jednotek požární ochrany, jejich zásahové činnosti, technického vybavení a prevence požárů. 1. Primární obecně závazné předpisy v oblasti BOZP 2. Znění zákoníku práce upravující BOZP 3. Hygienické požadavky na pracovní prostředí, přehled rizik 4. Hygienické požadavky na složení ovzduší na pracovišti, povolené koncentrace toxických plynů na pracovišti 5. Riziko výskytu aerosolů bez toxických účinků na pracovišti, související fyziologická rizika, povolené koncentrace 6. Riziko hluku a vibrací, nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací v pracovním prostředí 7. Riziko nedostatečného osvětlení pracovišť, normované hodnoty 8. Kategorizace prací, náhrady za práci ve ztíženém pracovním prostředí 9. Pracovní úrazy, zdroje a příčiny, povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech, prevence 10. Požární ochrana, organizace, výcvik, vybavení a zásahová činnost jednotek požární ochrany 11. Požární prevence 12 Hořlavost látek, požárně technické charakteristiky látek 13. Produkty hoření, rizika, účinky na lidský organizmus. 14. Hasební látky, přenosné hasicí přístroje 15. Státní dozor nad bezpečnosti, hygienou práce a bezpečnosti technických zařízení

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.