542-0373/12 – Bezpečnost práce a požární ochrana (BPaPO)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětuIng. Mária Jarolimová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA70 prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
KOU05 Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vest posluchače k pochopení a aplikaci získaných znalosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá stěžejními otázkami v oblasti BOZP, hygieny práce a požární ochrany. Poskytuje obecný přehled o zásadách bezpečné práce a seznamuje posluchače s legislativní úpravou BOZP a hygieny práce. Vysvětluje rizika pracovního prostředí, jejich působení, hodnocení a minimalizaci v pracovním prostředí, a to včetně rizik závažných nehod a průmyslových havárií. Dále studenti získávají potřebné informace z oblasti požární ochrany, organizace jednotek požární ochrany, jejich zásahové činnosti, technického vybavení a prevence požárů. 1. Primární obecně závazné předpisy v oblasti BOZP 2. Znění zákoníku práce upravující BOZP 3. Hygienické požadavky na pracovní prostředí, přehled rizik 4. Hygienické požadavky na složení ovzduší na pracovišti, povolené koncentrace toxických plynů na pracovišti 5. Riziko výskytu aerosolů bez toxických účinků na pracovišti, související fyziologická rizika, povolené koncentrace 6. Riziko hluku a vibrací, nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací v pracovním prostředí 7. Riziko nedostatečného osvětlení pracovišť, normované hodnoty 8. Kategorizace prací, náhrady za práci ve ztíženém pracovním prostředí 9. Pracovní úrazy, zdroje a příčiny, povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech, prevence 10. Požární ochrana, organizace, výcvik, vybavení a zásahová činnost jednotek požární ochrany 11. Požární prevence 12 Hořlavost látek, požárně technické charakteristiky látek 13. Produkty hoření, rizika, účinky na lidský organizmus. 14. Hasební látky, přenosné hasicí přístroje

Povinná literatura:

22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 262/2006 Sb. Zákoník práce 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 361/2007 Sb. Nařízení vlády kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 148/2006 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 406/2004 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na zajištění bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu 23/2003 Sb. Nařízení vlády kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 494/2001 Sb. Nařízení vlády kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 125/1993 Sb. Vyhláška pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu 266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců 495/2001 Sb. Nařízení vlády poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 21/2003 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na osobní ochranné prostředky 432/2003 Sb. Vyhláška o podmínkách pro zařazování prací do kategorií 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce 238/2000 Sb. Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky. 239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně. 247/2001 Sb. Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 49/2003 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární techniky 255/1999 Sb. Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bezpečnosti na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky

Doporučená literatura:

Vávra, A.: Hygienické a zdravotnické předpisy, VAVA, Ostrava 1998. Ročenky Krajské hygienické stanice MS kraje http://www.khsova.cz Vojta, Z., Rucký, E.: Osobní ochranné pracovní prostředky. SPBI Spektrum, Ostrava 2003. Hanuška, Z.: Organizace jednotek požární ochrany I., SPBI Spektrum, Ostrava 1998. Šenovský, M., a kol.: Integrovaný záchranný systém. SPBI Spektrum, Ostrava, 2005. Faster, P. et all.: Báňské záchranářství I. Montanex, Ostrava, 2000. Orlíková, K.: Hasební látky. SPBI Spektrum, Ostrava, 1997. Balog, K.: Samovznietenie. SPBI Spektrum, Ostrava 1999. Dohnal, J., Lošák, J.: Technické prostředky požární ochrany I. SPBI Spektrum, Ostrava 1998 Lošák, J.: Technické prostředky požární ochrany I. SPBI Spektrum, Ostrava 1999. Kvarčák, M.: Požární taktika v příkladech. SPBI Spektrum, Ostrava 1996. Rucký, E.: Průmyslové lezectví a záchranářství. SPBI Spektrum, Ostrava, 2000. Ruční hasicí přístroje - www.kovosluzba-hp.cz . Statistická ročenky HZS ČR http://www.mvcr.cz Úrazová statistika ČR http://osha.mpsv.cz/statistics

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět se zabývá stěžejními otázkami v oblasti BOZP, hygieny práce a požární ochrany. Poskytuje obecný přehled o zásadách bezpečné práce a seznamuje posluchače s legislativní úpravou BOZP a hygieny práce. Vysvětluje rizika pracovního prostředí, jejich působení, hodnocení a minimalizaci v pracovním prostředí, a to včetně rizik závažných nehod a průmyslových havárií. Dále studenti získávají potřebné informace z oblasti požární ochrany, organizace jednotek požární ochrany, jejich zásahové činnosti, technického vybavení a prevence požárů. 1. Primární obecně závazné předpisy v oblasti BOZP 2. Znění zákoníku práce upravující BOZP 3. Hygienické požadavky na pracovní prostředí, přehled rizik 4. Hygienické požadavky na složení ovzduší na pracovišti, povolené koncentrace toxických plynů na pracovišti 5. Riziko výskytu aerosolů bez toxických účinků na pracovišti, související fyziologická rizika, povolené koncentrace 6. Riziko hluku a vibrací, nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací v pracovním prostředí 7. Riziko nedostatečného osvětlení pracovišť, normované hodnoty 8. Kategorizace prací, náhrady za práci ve ztíženém pracovním prostředí 9. Pracovní úrazy, zdroje a příčiny, povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech, prevence 10. Požární ochrana, organizace, výcvik, vybavení a zásahová činnost jednotek požární ochrany 11. Požární prevence 12 Hořlavost látek, požárně technické charakteristiky látek 13. Produkty hoření, rizika, účinky na lidský organizmus. 14. Hasební látky, přenosné hasicí přístroje 15. Státní dozor nad bezpečnosti, hygienou práce a bezpečnosti technických zařízení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku