542-0373/20 – Bezpečnost práce a požární ochrana (BPaPO)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětuIng. Mária Jarolimová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mária Jarolimová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
KOU05 Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vest posluchače k pochopení a aplikaci získaných znalosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá stěžejními otázkami v oblasti BOZP, hygieny práce a požární ochrany. Poskytuje obecný přehled o zásadách bezpečné práce a seznamuje posluchače s legislativní úpravou BOZP a hygieny práce. Vysvětluje rizika pracovního prostředí, jejich působení, hodnocení a minimalizaci v pracovním prostředí, a to včetně rizik závažných nehod a průmyslových havárií. Dále studenti získávají potřebné informace z oblasti požární ochrany, organizace jednotek požární ochrany, jejich zásahové činnosti, technického vybavení a prevence požárů.

Povinná literatura:

NEUGEBAUER,Tomáš.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce, neboli, O čem je současná BOZP. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-106-4. JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5. rozš. vyd.Olomouc: ANAG, c2011. ISBN 978-80-7263-685-3. KVARČÁK, Miloš. Základy požární ochrany. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-76-0. COTE, A.:Fire protection handbook. National Fire Protection Association, 1997, ISBN 0-87765-377-1

Doporučená literatura:

KROUPA, Břetislav. Požární ochrana: praxe ve firmě. Praha: ASPI, 2003. ISBN 80-86395-85-5. ŠVANCARA, Pavel. Základní zásady BOZP ; Požární ochrana. Praha: Cech sádrokartonářů České republiky, 2002. KOPECKÝ, Karel a Jiří FRANC. Požární ochrana a bezpečnost v praxi: otázky a odpovědi. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0729-2 WARING, A.: Safety management systems. Ashgate,2008, ISBN 978-0-7546-7304-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

aktivní zapojení studentů do výuky, zpracování semestrální práce na téma z oblasti bezpečnosti práce nebo pořární ochrany, písemný test pro ověření znalostí z probírané problematiky

E-learning

Další požadavky na studenta

zpracování zadaného tématu a jeho obhájení formou prezetace, povinná účast na odborné exkurzi

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu „Bezpečnost práce a požární ochrana“. Základní pojmy. Historie bezpečnosti práce. Druhy dílčích bezpečnosti a jejích charakteristika. Současné pojetí BOZP. Bezpečnostní rizika. Povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti práce. Práva a povinnosti zaměstnanců v bezpečnosti práce. 2. Výchova a školení k BOZP, druhy školení, periody školení. Odborní poradci zaměstnavatele v oblasti BOZP. Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik. 3. Pracovní úrazy. Definice pracovního úrazu. Postup při řešení a při odškodňování pracovních úrazu, náhrada škody, zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za vzniklou škodu. 4. Problematika pracovních rizik. Management rizik. Vyhledávání, hodnocení a odstraňování rizik. Kategorizace práce a pracovišť, rizikové faktory, rizikové práce. Zdravotní obtíže a nemoci z povolání. 5. Osobní ochranné pracovní prostředky, rozdělení a specifikace OOPP. Technické požadavky na OOPP, používání a udržování OOPP. 6. Dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bezpečnostní značky a značení na pracovišti. Pravidla pro umístění bezpečnostních značek na pracovišti. Kontrolní činnost na úseku BOZP. Úkoly a oprávnění orgánů a organizací státního odborného dozoru. 7. Vliv lidského činitele na bezpečnost pracovního procesu. Pracovní schopnost člověka. Neuropsychické vlastnosti pracovníků a možnosti jejích ovlivňování. Režim práce a odpočinku na úroveň bezpečnosti při práci. 8. Systém řízení BOZP ve firmě – prostředek pro zavedení bezpečnostního systému.Havarijní události, havarijní plán, jeho podstata a obsah. Hlášení provozních nehod. Havarijní plánování. 9. Legislativa v oblasti požární ochrany. Základní povinnosti všech “podnikatelů“ v oblasti požární ochrany. Povinnosti fyzických osob v oblasti PO. 10. Školení požární ochrany. Druhy školení, periody školení. Odborní poradci zaměstnavatele v oblasti PO. 11. Proces hoření. Produkty hoření, rizika, účinky na lidský organizmus. Co dělat při požáru, pravidla chování pro případ vypuknutí požáru. 12. Věcné prostředky požární ochrany. Rozdělení věcných prostředků PO. Třídy požárů. Požární prevence. Preventivní výchovná činnost, nejčastější příčina požáru v domácnosti, nejčastější příčina požáru v přírodě. 13. Dokumentace požární ochrany. Popis jednotlivých druhů dokumentace požární ochrany. Záchranné sbory České republiky. Integrovaný záchranný systém ČR a jeho složky. Zásah IZS při likvidaci mimořádných událostí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na 80% cvičení. Povinná účast na cvičeních se zadáváním úkolů a témat zápočtové práce. Povinná účast na dvou odborných exkurzích. Zpracování zápočtové práce na zadané téma. Případná neúčast ve cvičeních musí být řádně omluvená (lékařem nebo jiným úředním dokladem, mailem nebo telefonicky)

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání všech zadaných úloh nejpozději týden před zápočtovým týdnem. Obhájení zápočtové práce formou prezentace v PowerPointu. Potvrzená účast na odborných exkurzích. Povinné a úspěšné absolvování zápočtového testu. ISP: Povinná účast na cvičeních se zadáváním úkolů a témat zápočtové práce. Povinná účast na jedné odborné exkurzi Odevzdání všech zadaných úloh a obhájení zápočtové práce formou prezentace v PowerPointu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330033) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290007) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290007) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724HGF017) Revitalizace posthornické krajiny K čeština Most 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724HGF017) Revitalizace posthornické krajiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724HGF017) Revitalizace posthornické krajiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330033) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290007) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290007) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330033) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290007) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290007) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290007) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290007) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330033) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330033) Inženýrská geodézie K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2023/2024 zimní
2022/2023 letní
2022/2023 zimní
2021/2022 letní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní