542-0379/02 – Safety at Work (BP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits4
Subject guarantorIng. Petr Urban, Ph.D.Subject version guarantorIng. Petr Urban, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
KOU05 Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject deal with safety and hygiene on workplace and in an industry. Absolvents of the subject obtain knowlage about risks and safety on workplace.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Tutorials

Summary

The subject deal with safety and hygiene on workplace and in an industry. Absolvents of the subject obtain knowlage about risks and safety on workplace.

Compulsory literature:

-Úmluva Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí č. 155 z roku 1981. -Zákon č. 262/06 Sb. - Zákoník práce. -Vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/89 Sb. o bezpečnosti provozu -Nařízení vlády 494/2001 Sb.,o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárii) a poruch technických zařízení ve znění pozdějších změn a doplňků. -Zákon č. 174/68 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, se změnami a doplňky provedenými zák. ČNR č. 575/90 Sb., č. 159/92 Sb. a zák. č. 47 /94 Sb., č. 124/00 Sb.,ve znění pozdějších změn a doplňků. -Zákon č. 86/92 Sb., Zákon o zdraví lidu ve znění pozdějších a doplňujících předpisů -Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : IVBP Praha, Brno 1996.

Recommended literature:

Jaroslav Čermák:Bezpečnost práce I,II.EUROUNION Praha-2001.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Mezinárodní dokumenty v oblasti zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci . 2.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - význam ve výrobní činnosti společnosti, základní pojmy, legislativní prameny. 3.Povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci : -zaměstnavatele, -vedoucích zaměstnanců, -zaměstnanců. 4.Osobní ochranné pracovní prostředky, Vyhláška MVPS ze dne 11. října 1994 ve znění pozdějších změn a doplňků. 5.Schéma činitelů ovlivňujících úroveň bezpečnosti práce, požadavky na pracovní prostředí z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pracovní rizika, kategorizace pracovišť. 6.Zákon č. 86/92 Sb. Zákon o péči a zdraví lidu ve znění pozdějších změn a doplňků 7.Okruhy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygiena práce. 8.Zákon č. 174/68 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce, se změnami a doplňky provedenými zák. ČNR č 575/90 Sb., č.159/92 Sb. a zák. č. 47/94 Sb., č.124/00 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozsah působnosti, úkoly a oprávnění orgánů a organizací státního odborného dozoru. 9.Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů 10.Úrazová statistika - zdroje příčiny úrazů. Úrazová četnost, úrazová závažnost. Význam těchto ukazatelů. Choroby z povolání, odškodňování pracovních úrazů. 11.Zákon č. 65/65 Sb., - Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplňků. 12.Výchova k bezpečné práci, ověřování znalostí a jejich přezkušováni z bezpečnostních předpisů - kvalifikační předpoklady. 13.Bezpečnostní technik - kvalifikace, postavení u zaměstnavatele, zařazení do systému řízení. 14.Požadavky EU v oblasti bezpečnosti práce - program „ Bezpečný podnik“.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 16  0
                Other task type Other task type 17  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 32  0
                Oral Oral examination 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner