542-0402/05 – Flotace (FLOT)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
CEH25 Ing. Dagmar Čechová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je obeznámení studentů s podstatou flotačního procesu, pochopením povrchových jevů na fázovém rozhraní a možnosti jejich ovlivnění pomocí flotačních reagencií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje studenty s podstatou flotační úpravy nerostných surovin.Vysvětluje povrchové jevy na rozhraní flotačních fází a možnosti jejich ovlivnění pomocí flotačních reagencií.

Povinná literatura:

Kmeť,S.: Flotácia, alfa Bratislava, 1992

Doporučená literatura:

Špaldoň,F.: Úprava nerastných surovin. SNTL/ALFA Bratislava 1986

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdání požadovaných protokolů z laboratorních cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: l.Podstata flotace a její zaměření. Historický vývoj flotace a průřez dosavadním výzkumem flotačního procesu. 2. Stavba a složení fází ve flotační soustavě. 2.1. Struktura tuhé fáze, krystalochemické vlastnosti minerálů, ideální a reálné krystaly. 2.2. Fyzikální, elektrochemické a chemické vlastnosti tuhé fáze. 3. Kapalná fáze - struktura a vlastnosti vody a jejich vliv na flotaci.Rozpustnost minerálů a flotovatelnost. 4. Plynná fáze - vzduch ve flotačním procesu. Rozpustnost plynů ve vodě, vývin mikrobublin plynné fáze ve flotačním prostředí. 5. Mezifázová rozhraní a jejich vzájemné charakteristiky. 5.l. Rozhraní fází kapalina-plyn. 5.2. Rozhraní fází tuhá látka-plyn. 5.3. Rozhraní fází tuhá látka-kapalina. 5.4. Třífázový kontakt-elementární flotační akt. Hysterézní jevy. 6. Fyzikální základy flotace. 6.l. Studium pohybu částic tuhé fáze ve flotačním prostředí. Všeobecné schéma sil spojení mineralního zrna a vzduchové bubliny,rovnice rovnováhy. 6.2. Velikost vzduchových bublin a velikost flotačních zrn ve flotačním procesu. 6.3. Pravděpodobnost flotace a kinetika flotačního procesu. 7. Chemické základy flotace. 7.l. Flotační reagencie a mechanismus jejich působení. 7.2. Klasifikace flotačních reagencií a jejich charakteristiky. 7.3. Flotační sběrače a jejich působení na fázovém rozhraní tuhá látka- kapalina. 7.4. Flotační pěniče a jejich charakteristiky, sorpce v mezfází kapalina-plyn. 7.5. Řídicí reagencie a mechanismy jejich působení. 8. Flotační stroje a zařízení. Základní funkční parametry. 8.l. Mechanické-měsidlové flotátory, princip, funkce, základní typy. 8.2. Pneumatické flotátory, princip, funkce, základní typy. 8.3. Pneumaticko-mechanické(kombinované)flotátory, princip, funkce, základní typy. 8.4. Jiné konstrukce flotačních strojů včetně vývojových typů. 8.5. Pomocné strojní zařízení flotačních úpraven. 9. Technologie flotačního procesu. 9.l. Činitelé ovlivňující průběh a reálné výsledky flotace. 9.2. Technologické varianty a schémata flotace. 9.3. Flotace uhlí. 9.4. Flotace sulfidických a ostatních rud. 9.5. Flotace nerudných surovin. 9.6. Flotace při separaci užitkových složek z odpadů. 9.7. Flotace při čištění odpadních vod. lO. Optimalizace, intensifikace a automatizace flotačního procesu. ll. Nové směry ve výzkumu a rozvoji flotačního procesu. Cvičení: 1. Flotace černého uhlí 2. Flotace polymetalických rud 3. Hodnocení flotovatelnosti černého uhlí 4. Pěnová separace černého uhlí 5. Kolonová flotace 6. Flotace odpadních vod s obsahem tukových složek 7. Kinetika flotace 8. Optimalizace flotace černého uhlí pomocí analýzy rozptylu 9. Hodnocení pěnivosti a stability pěny 10.Stanovení povrchového napětí kapalin 11.Stanovení přirozené flotovatelnosti Halimondovou trubicí

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku