542-0402/05 – Flotace (FLOT)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je obeznámení studentů s podstatou flotačního procesu, pochopením povrchových jevů na fázovém rozhraní a možnosti jejich ovlivnění pomocí flotačních reagencií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje studenty s podstatou flotační úpravy nerostných surovin.Vysvětluje povrchové jevy na rozhraní flotačních fází a možnosti jejich ovlivnění pomocí flotačních reagencií.

Povinná literatura:

Kmeť,S.: Flotácia, alfa Bratislava, 1992

Doporučená literatura:

Špaldoň,F.: Úprava nerastných surovin. SNTL/ALFA Bratislava 1986

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdání požadovaných protokolů z laboratorních cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: l.Podstata flotace a její zaměření. Historický vývoj flotace a průřez dosavadním výzkumem flotačního procesu. 2. Stavba a složení fází ve flotační soustavě. 2.1. Struktura tuhé fáze, krystalochemické vlastnosti minerálů, ideální a reálné krystaly. 2.2. Fyzikální, elektrochemické a chemické vlastnosti tuhé fáze. 3. Kapalná fáze - struktura a vlastnosti vody a jejich vliv na flotaci.Rozpustnost minerálů a flotovatelnost. 4. Plynná fáze - vzduch ve flotačním procesu. Rozpustnost plynů ve vodě, vývin mikrobublin plynné fáze ve flotačním prostředí. 5. Mezifázová rozhraní a jejich vzájemné charakteristiky. 5.l. Rozhraní fází kapalina-plyn. 5.2. Rozhraní fází tuhá látka-plyn. 5.3. Rozhraní fází tuhá látka-kapalina. 5.4. Třífázový kontakt-elementární flotační akt. Hysterézní jevy. 6. Fyzikální základy flotace. 6.l. Studium pohybu částic tuhé fáze ve flotačním prostředí. Všeobecné schéma sil spojení mineralního zrna a vzduchové bubliny,rovnice rovnováhy. 6.2. Velikost vzduchových bublin a velikost flotačních zrn ve flotačním procesu. 6.3. Pravděpodobnost flotace a kinetika flotačního procesu. 7. Chemické základy flotace. 7.l. Flotační reagencie a mechanismus jejich působení. 7.2. Klasifikace flotačních reagencií a jejich charakteristiky. 7.3. Flotační sběrače a jejich působení na fázovém rozhraní tuhá látka- kapalina. 7.4. Flotační pěniče a jejich charakteristiky, sorpce v mezfází kapalina-plyn. 7.5. Řídicí reagencie a mechanismy jejich působení. 8. Flotační stroje a zařízení. Základní funkční parametry. 8.l. Mechanické-měsidlové flotátory, princip, funkce, základní typy. 8.2. Pneumatické flotátory, princip, funkce, základní typy. 8.3. Pneumaticko-mechanické(kombinované)flotátory, princip, funkce, základní typy. 8.4. Jiné konstrukce flotačních strojů včetně vývojových typů. 8.5. Pomocné strojní zařízení flotačních úpraven. 9. Technologie flotačního procesu. 9.l. Činitelé ovlivňující průběh a reálné výsledky flotace. 9.2. Technologické varianty a schémata flotace. 9.3. Flotace uhlí. 9.4. Flotace sulfidických a ostatních rud. 9.5. Flotace nerudných surovin. 9.6. Flotace při separaci užitkových složek z odpadů. 9.7. Flotace při čištění odpadních vod. lO. Optimalizace, intensifikace a automatizace flotačního procesu. ll. Nové směry ve výzkumu a rozvoji flotačního procesu. Cvičení: 1. Flotace černého uhlí 2. Flotace polymetalických rud 3. Hodnocení flotovatelnosti černého uhlí 4. Pěnová separace černého uhlí 5. Kolonová flotace 6. Flotace odpadních vod s obsahem tukových složek 7. Kinetika flotace 8. Optimalizace flotace černého uhlí pomocí analýzy rozptylu 9. Hodnocení pěnivosti a stability pěny 10.Stanovení povrchového napětí kapalin 11.Stanovení přirozené flotovatelnosti Halimondovou trubicí

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2011/2012 zimní