542-0402/06 – Flotation (FLOT)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Subject version guarantordoc. Dr. Ing. František Tichánek
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
CEH25 Ing. Dagmar Čechová, Ph.D.
TIH50 doc. Dr. Ing. František Tichánek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Object of study is conversant of students with principles of flotation, understanding surface phenomena on interface of phases and possibilities their influencing by the help of flotation agents.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Předmět seznamuje studenty s podstatou flotační úpravy nerostných surovin.Vysvětluje povrchové jevy na rozhraní flotačních fází a možnosti jejich ovlivnění pomocí flotačních reagencií.

Compulsory literature:

WiLLs, B.A.,Wills’ Mineral Processing Technology. An Introduction to the Practical Aspects of Ore Treatment and Mineral Recovery. 2006, ISBN 0-7506-4450-8

Recommended literature:

Froth flotation : a century of innovation / edited by Maurice C. Fuerstenau, Graeme Jameson and Roe-Hoan Yoon. - Littleton : Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2007 - ix, 891 s. : il. + 1 CD-ROM ISBN 978-0-87335-252-9

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: l.Podstata flotace a její zaměření. Historický vývoj flotace a průřez dosavadním výzkumem flotačního procesu. 2. Stavba a složení fází ve flotační soustavě. 2.1. Struktura tuhé fáze, krystalochemické vlastnosti minerálů, ideální a reálné krystaly. 2.2. Fyzikální, elektrochemické a chemické vlastnosti tuhé fáze. 3. Kapalná fáze - struktura a vlastnosti vody a jejich vliv na flotaci.Rozpustnost minerálů a flotovatelnost. 4. Plynná fáze - vzduch ve flotačním procesu. Rozpustnost plynů ve vodě, vývin mikrobublin plynné fáze ve flotačním prostředí. 5. Mezifázová rozhraní a jejich vzájemné charakteristiky. 5.l. Rozhraní fází kapalina-plyn. 5.2. Rozhraní fází tuhá látka-plyn. 5.3. Rozhraní fází tuhá látka-kapalina. 5.4. Třífázový kontakt-elementární flotační akt. Hysterézní jevy. 6. Fyzikální základy flotace. 6.l. Studium pohybu částic tuhé fáze ve flotačním prostředí. Všeobecné schéma sil spojení mineralního zrna a vzduchové bubliny,rovnice rovnováhy. 6.2. Velikost vzduchových bublin a velikost flotačních zrn ve flotačním procesu. 6.3. Pravděpodobnost flotace a kinetika flotačního procesu. 7. Chemické základy flotace. 7.l. Flotační reagencie a mechanismus jejich působení. 7.2. Klasifikace flotačních reagencií a jejich charakteristiky. 7.3. Flotační sběrače a jejich působení na fázovém rozhraní tuhá látka- kapalina. 7.4. Flotační pěniče a jejich charakteristiky, sorpce v mezfází kapalina-plyn. 7.5. Řídicí reagencie a mechanismy jejich působení. 8. Flotační stroje a zařízení. Základní funkční parametry. 8.l. Mechanické-měsidlové flotátory, princip, funkce, základní typy. 8.2. Pneumatické flotátory, princip, funkce, základní typy. 8.3. Pneumaticko-mechanické(kombinované)flotátory, princip, funkce, základní typy. 8.4. Jiné konstrukce flotačních strojů včetně vývojových typů. 8.5. Pomocné strojní zařízení flotačních úpraven. 9. Technologie flotačního procesu. 9.l. Činitelé ovlivňující průběh a reálné výsledky flotace. 9.2. Technologické varianty a schémata flotace. 9.3. Flotace uhlí. 9.4. Flotace sulfidických a ostatních rud. 9.5. Flotace nerudných surovin. 9.6. Flotace při separaci užitkových složek z odpadů. 9.7. Flotace při čištění odpadních vod. lO. Optimalizace, intensifikace a automatizace flotačního procesu. ll. Nové směry ve výzkumu a rozvoji flotačního procesu. Cvičení: 1. Flotace černého uhlí 2. Flotace polymetalických rud 3. Hodnocení flotovatelnosti černého uhlí 4. Pěnová separace černého uhlí 5. Kolonová flotace 6. Flotace odpadních vod s obsahem tukových složek 7. Kinetika flotace 8. Optimalizace flotace černého uhlí pomocí analýzy rozptylu 9. Hodnocení pěnivosti a stability pěny 10.Stanovení povrchového napětí kapalin 11.Stanovení přirozené flotovatelnosti Halimondovou trubicí

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner