542-0417/01 – Technologies of Treatment (Ú)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits4
Subject guarantorIng. Vlastimil Řepka, Ph.D.Subject version guarantordoc. Dr. Ing. František Tichánek
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
CEH25 Ing. Dagmar Čechová, Ph.D.
R1E60 Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
TIH50 doc. Dr. Ing. František Tichánek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět poskytuje všeobecný základ pro orientaci v technologických postupech úpravy nerostných surovin, důvodů pro úpravu a používaných zařízeních.

Teaching methods

Summary

Technology of grinding, screening, sedimentation, dewaterinf, flotation

Compulsory literature:

J. Vidlář , O. Hodek: Základy úpravy užitkových surovin I.a II. díl skripta VŠB Ostrava 1984 O. Dinter: Základy úpravy uhlí a rud VŠ učebnice SNTL Praha 1966 O. Dinter: Drcení a mletí SNTL Praha 1984 H. Čep, R. Špírková: Technologie úpravy kameniva Praha 1997 V. Řepka: Technologie zpracování surovin VŠB – TU Ostrava 1998 J. Kozák: Úpravnická technologická analýza skripta VŠB 1979 cvičení: J. Kozák, J. Botula: Úpravnická technologická analýza skripta VŠB 1991

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Význam úpravnictví Rozdělení úpravnických a recyklačních technologií 2.Přípravné úpravnické procesy, rozdělení a popis Definice pojmů: drcení, mletí, třídění, stupeň zdrobnění 3.Rozdělení drtičů podle konstrukce Základní možnosti použití a technologický postup zdrobňování 4.Rozdělení mlýnů podle konstrukce – základní typy Použití mlýnů a mlecí náplně 5.Třídění surovin, důvody pro třídění Stanovení granulometrického složení, křivky zrnitosti 6.Třídiče – základní typy, pohyb zrna Třídící plochy 7.Hydraulická klasifikace – princip Mechanické klasifikátory, odstředivky a hydrocyklony 8.Rozdružování – základní principy a praktické aplikace Rozdělení podle vlastností materiálu 9.Gravitační rozdružování v TS princip a základní druhy rozdružovačů Technologie rozdružování a regenerace TS 10.Plavící rozbor a jeho vyhodnocování HR a M křivky upravitelnosti 11.Rozdružování v sazečkách – princip a použití Zapojení sazeček v technologickém procesu, způsoby vynášení produktů 12.Rozdružování na splavech – princip, typy zařízení technologie a použití pro suroviny Rozdružování na vzduchových splavech – použití 13.Rozdružování ve šroubovicových rozdružovačích Rozdružování v hydrocyklonech 14.Magnetické rozdružování – princip, vlastnosti materiálů Typy zařízení a jejich použití 15.Flotace – princip, využití a technologie Flotační přísady a jejich působení ve flotačním procesu 16.Základní typy flotátorů a jejich použití Typy technologií – flotace selektivní, kolektivní, obrácená flotace… 17.Pomocné úpravnické procesy – rozdělení a zařazení v technologickém procesu Vzorkování a odprašování 18.Způsoby odvodňování, flokulace, zahušťování, sušení Technologická zařízení 19.Chemické způsoby úpravy – hydrometalurgie, podstata procesu Základní operace, pražení, loužení, dělení, rafinace a získávání užitkové složky z roztoku 20.Úprava uhlí–hlavní rozdíly mezi hnědým a černým uhlím a černým koksovatelným Používané technologie a zařízení 21.Úprava polymetalických rud flotací Postupy a zařízení využívané v technologii úpravy 22.Úprava Sn-W rudy a zlaté rudy z náplavů Technologie, zařízení a postupy Cvičení: 1.Třídící rozbory za sucha a za mokra, laboratorní vibrační třepačky ukázka sít 2.Vyhodnocení třídícího rozboru a sestrojení zrnitostních křivek podsítného a nadsítného 3.Plavící rozbor 4.Výpočet hodnot pro sestrojení HR křivek upravitelnosti a odečítání z nich 5.Výpočet hodnot pro sestrojení M křivky upravitelnosti a odečítání hodnot 6.Frakční flotace uhlí 7.Magnetická frakční analýza za sucha za mokra 8.Ukázka rozdružování, třídění a zahušťování jemnozrnných hutních odpadů hydrocyklonem 9.Exkurze na úpravnu 10.Zápočtový test

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Laboratory work Laboratory work 11  0
                Project Project 11  0
                Written exam Written test 11  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 15  0
                Oral Oral examination 52  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner