542-0417/02 – Technologies of Treatment (Ú)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantorIng. Vlastimil Řepka, Ph.D.Subject version guarantorIng. Vlastimil Řepka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
R1E60 Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět poskytuje všeobecný základ pro orientaci v technologických postupech úpravy nerostných surovin, důvodů pro úpravu a používaných zařízeních.

Teaching methods

Summary

Technology of grinding, screening, sedimentation, dewaterinf, flotation

Compulsory literature:

J. Vidlář , O. Hodek: Základy úpravy užitkových surovin I.a II. díl skripta VŠB Ostrava 1984 O. Dinter: Základy úpravy uhlí a rud VŠ učebnice SNTL Praha 1966 O. Dinter: Drcení a mletí SNTL Praha 1984 H. Čep, R. Špírková: Technologie úpravy kameniva Praha 1997 V. Řepka: Technologie zpracování surovin VŠB – TU Ostrava 1998 J. Kozák: Úpravnická technologická analýza skripta VŠB 1979 cvičení: J. Kozák, J. Botula: Úpravnická technologická analýza skripta VŠB 1991

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Význam úpravnictví 2.Přípravné úpravnické procesy, rozdělení a popis pojmů: drcení, mletí,třídění, 3.Rozdělení drtičů podle konstrukce. Základní možnosti použití. 4.Rozdělení mlýnů podle konstrukce. Použití mlýnů a druhy mlecí náplně 5.Třídění surovin, důvody pro třídění 6.Třídiče – základní typy, pohyb zrna, třídící plochy 7.Hydraulická klasifikace – princip 8.Rozdružování – základní principy a praktické aplikace 9.Gravitační rozdružování v TS princip a základní druhy rozdružovačů 10.Plavící rozbor a jeho vyhodnocování HR a M křivky upravitelnosti 11.Rozdružování v sazečkách – princip a použití 12.Rozdružování ve žlabech, šroubovicových rozdružovačích a v hydrocyklonech 13.Rozdružování na splavech – princip, typy zařízení technologie a použití 14.Magnetické rozdružování – princip, vlastnosti materiálů, typy zařízení 15.Flotace – princip, využití a technologie 16.Základní typy flotátorů a jejich použití 17.Pomocné úpravnické procesy – rozdělení a zařazení v technologickém procesu 18.Způsoby odvodňování, flokulace, zahušťování, sušení 19.Chemické způsoby úpravy – hydrometalurgie, podstata procesu 20.Tepelné zušlechťování nerostných surovin

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner