542-0429/01 – Preparatory Processes (PRP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits6
Subject guarantorIng. Dagmar Čechová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Dr. Ing. František Tichánek
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
R1E60 Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
TIH50 doc. Dr. Ing. František Tichánek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Understanding patterns of mechanical size reduction of raw material, agents influencing effect of classification. Identify and design utilization of suitable plant with the view to characteristics of current processing raw materials.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Theory of crushing and milling. Machinery for crushing and millig. Technology of crushing and milling. Theory of screening. Machinery for screening. Technology of screening.

Compulsory literature:

WiLLs, B.A.,Wills’ Mineral Processing Technology. An Introduction to the Practical Aspects of Ore Treatment and Mineral Recovery. 2006, ISBN 0-7506-4450-8

Recommended literature:

Tichánek,F., Botula,J., Řepka,V.: Mineral processing, VŠB TU Ostrava, 2005, 1.edition, page number 93, ISBN 80 – 248 – 0813 -7

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Fyzikální a mechanické vlastnosti nerostných surovin. 2. Účel a důvody zařazení mechanického zdrobňování v technologii úpravy. Technologické postupy při zdrobňování, účel a důvody jejich použití. 3. Teorie zdrobňovacího procesu, ztráty při zdrobňování, jejich velikost rozdělení a možnost snížení. 4. Drtitelnost, melitelnost - stanovení, stupeň drcení, poměrná melitelnost. 5. Hrubé drcení, hlavní typy používaných drtičů. 6. Střední a jemné drcení, hlavní typy používaných drtičů. 7. Mletí, hlavní typy mlýnů, konstrukce, funkce, podmínky pro optimální mletí, použití. 8. Třídění, faktory ovlivňující třídění, účinnost třídění, třídicí a mechanický faktor 9. Třídící plochy. 10. Roštové třídiče, typy, funkce. 11. Sítové třídiče se stejnosměrným pohybem třídící plochy. 12. Sítové třídiče s kmitavým pohybem třídící plochy. 13. Vícefrekvenční třídiče. 14. Zvláštní druhy třídičů. 15. Promývání, účel, typy zařízení. 16. Klasifikce, klasifikátory, účel, typy zařízení. 17. Pneumatické třídění. Cvičení: 1. Stanovení měrné hmotnosti kameniva Pyknometricky dle ČSN 72 1171 2. Sypná hmotnost kameniva dle ČSN 72 1171 Objemová hmotnost dle ČSN 72 1171 Pórovitost - výpočet z naměřených hodnot měrné a objemové hmotnosti dle ČSN 72 1171 Mezerovitost - výpočet z naměřených hodnot sypné a objemové hmotnosti dle ČSN 72 1171 3. Stanovení objemové hmotnosti hrubého kameniva vážením na vzduchu a ve vodě dle ČSN 72 1171 4. Tvarový index hrubého kameniva - popis tvaru zrn podle naměřených a vypočtených hodnot a vypočtení volumetrického součinitele dle ČSN 72 1172 5. Zrnitostní rozbory kameniva dle ČSN 72 1172 6. Sítový rozbor jemnozrnného materiálu za mokra dle ČSN O1 5030 7. Zkouška otěruvzdornosti Index otěru dle VÚ Přerovských Strojíren 8. Stanovení indexu práce Wi zkouškou v laboratorním drtiči. 9. Určení drtitelnosti materiálu na základě stanovení redukčního poměru. 10. Stanovení zrnitosti sedimentačním rozborem podle Casaqranda dle ČSN 72 1127 11. Stanovení melitelnosti 12. Exkurze kamenivo - Jakubčovice. 13. Stanovení zrnitosti sedimentačním rozborem podle Andreasena dle ČSN 72 1127 14. Závěrečné cvičení, opakování, zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Laboratory work Laboratory work 10  0
                Project Project 20  0
                Written exam Written test 3  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner