542-0437/01 – Recycling of Metallic and Metalliferous Wastes (ROK)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Subject version guarantordoc. Dr. Ing. František Tichánek
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge synthesis in the area of metallic and metalliferous wastes recycling

Teaching methods

Lectures
Experimental work in labs

Summary

Recycling technologies and their application for wastes recycling. Metallic wastes (scrap), their characteristic and recycling. Metalliferous wastes, their characteristic and recycling. Recycling technology of selected types of wastes.

Compulsory literature:

Woodard & Curran Inc.,Industrial Waste Treatment Handbook.ISBN: 978-0-7506-7963-3

Recommended literature:

RAO,S.R. Resource recovery and Recycling from Metallurgical Wastes. Oxford: Elsevier, 2006. ISBN 0-08-045131-4 Hurd,D.J.: Recycling of Consumer Dry Cell Baterries. New Jersey,1993

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: I. Odpady, rozdělení a význam, koloběh odpadů II.Charakteristika kovových odpadů - charakteristické vlastnosti odpadů a jejich zjišťování - rozdělení kovových odpadů III. Procesy recyklace kovových odpadů - recyklace ocelového odpadu - recyklace litinového odpadu - recyklace odpadů neželezných kovů IV. Zdrobňování kovových odpadů - střihání - drcení a mletí - roztloukání - řezání a rozpalování - zvláštní způsoby zdrobňování V. Zhutňování kovových odpadů - lisování (paketování) - briketování VI. Třídění a manipulace s kovovými odpady - speciální zařízení pro třídění kovových odpadů - prostředky pro manipulaci s kovovými odpady VII. Technologické procesy recyklace vybraných typů kovových odpadů - odpady na bázi Pb - odpady kabelů a izolovaných vodičů - třísky neželezných kovů - odpady na bázi Sn - odpady na bázi Al - odpady baterií - odpady na bázi tvrdokovů - odpady polykomponentního charakteru VIII. Charakteristika a rozdělení kovonosných odpadů IX. Odpady z výroby železa a oceli - ocelárenské kaly a prachy - vysokopecní a aglomerační kaly, prachy a úlety - okujové kaly - mořírenské kaly - kaly z čistíren vod - vysokopecní a ocelárenské strusky X. Odpady z výroby neželezných kovů - odpady z výroby Al - odpady z výroby těžkých neželezných kovů(kovohutnické strusky,prachy a kaly) Cvičení: l. Zpracování vysokopecních a ocelárenských kalů: pomocí hydrocyklonu 2. Zpracování vysokopecních a ocelárenských kalů: magnetickou separací 3. Zpracování odprašků z výroby litiny Magnetická separace s předtříděním a bez 4-5.Zpracování odpadů tvrdokovů (praženec WC) Kyselé a alkalické loužení, kalcinace. 6-7.Zpracování odpadů s Sn - loužení pocínovaných plechů 8. Zpracování chudých polymetalických rud z odvalů a odkališť flotací - mletí, aktivátory, depresory - kol. flotace 9. Získávání Fe z chudých rud a popílků polygradientním magnetickým separátorem 10-11.Zpracování využitých ustalovačů, získávání Ag cementací 12. Rozdružování barevných kovů na elektrodynamickém separátoru 13. Získávání jemně zrnitých koncentrátů na splavu 14. Exkurze 15. Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner