542-0438/01 – Recycling of Nonmetallic Wastes (RON)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Subject version guarantordoc. Dr. Ing. František Tichánek
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge synthesis in the area of non-metallic wastes recycling

Teaching methods

Lectures
Experimental work in labs

Summary

Recycling technologies and their application for nonmetalic wastes recycling Household wastes, their characteristic and recycling Plastic wastes, their characteristic and recycling Construction and demolitin wastes, their characteristic and recycling Wastes from mining and processing of raw materials, their characteristic and recycling Fly-ash, characteristic and utilization Biomass, characteristic and utilization

Compulsory literature:

Williams,P.T.: Waste Treatment and Disposal.Wiley,2005, ISBN 0-470-84912-6

Recommended literature:

Scheirs,J.: Polymer recycling. Wiley,1998, ISBN 0-471-97054-9

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Předpoklady a perspektivy recyklace surovin.Legislativní a věcné zabezpečení,maloodpadové a bezodpadové technologie. 2. Obecná charakteristika a klasifikace nekovových odpadů v rámci odpadů průmyslových, komunálních a domovních.Principy úpravy nekovových odpadů ve vztahu k úpravě odpadů kovových a kovonosných. 3. Charakteristika technologických procesů úpravy a recyklace nekovových odpadů. 3.1.Nízkokovnaté a nekovové odpady z těžby a úpravy rud. 3.2.Odpady z těžby a úpravy uhlí. 3.3.Vysokopecní a ocelárenské strusky. 3.4.Energetické popílky. 3.5.Odpady z chemického průmyslu. 3.6.Tuhé domovní a komunální odpady. 3.7.Odpadní vody z těžkého průmyslu, kaly z čistíren vod. Komunální odpadní vody. 4. Typové technologie recyklace nekovových odpadů. 4.1.Recyklace uhelné substance z odkališť. 4.2.Výroba vápennopískových cihel z flotačních písků. 4.3.Výroba keramzitu a expanditu z odpadů těžby a úpravy uhlí. 4.4.Výroba maltovin, lehkých betonů a stavebních prvků z energetických popílků. 4.5.Získávání Fe z ocelárenských strusek, výroba Ca-Mg hnojiva a kameniva. 4.6.Výroba drceného kameniva, struskoporitu a struskové pemzy z vysokopecní strusky. 4.7.Doprava a skládkování tuhých domovních odpadů. 4.8.Spalování TDO (včetně odpadů toxických). 4.9.Kombinované a komplexní způsoby zpracování TDO, TKO. Cvičení: l.Vyhodnotenie optimálneho postupu separácie úžitkových zložiek a využitie popolčeka (určenie chemických vlastností vrátane silikátovej analýzy, posúdenie hydraulických vlastností popolčekov - sledovanie doby tuhnutia (bez a s cementom), možnosti získavania nedopalu (sitová analýza, flotačné testy, gravitačné testy a ich optimalizácia), aplikácia magnetickej separácie pri získavaní Fe z odpadov, alkalické lúhovanie Al203) Porovnanie dvoch druhov popolčekov z energetického hnedého a čierneho uhlia 4 cvičenia 2.Flotačná úprava mikrokryštalických a vločkových grafitov + chemická rafinácia flotačných koncentrátov (porovnanie výsledkov flotácie obidvoch druhov grafitov z hladiska kvality koncentrátov, aplikácia lúhovania pre získanie vysokočistých grafitov) 2 cvičenia 3.Vysokopecné a oceliarenské trosky - návrh vhodnej technológie ich využitia (chemizmus a technologické vlastnosti, drviteľnosť,meliteľnosť, magnetická separovatelnosť Fe z obidvoch trosiek, testovanie odpadov z magnetickej separácie pre účely výroby kameniva a minerálnych hnojív) 2 cvičenia 4.Použitie silikátových baktérií pri čistení keramických materiálov (mineralogické a chemické analýzy testovaných vzoriek, množenie bakteriálnych kultúr, aplikácia lúhovacích testov za účelom separácie ťažkých kovov z keramických materiálov pomocou silikátových baktérií) 2-3 cvičenia 5.Výskum vlastností flotačných odpadov z úpravy polymetalických rúd pre účely prípravy sádrových tehál a tvárnic (charakteristika daného materiálu - mineralógia, chemizmus, zrnitostné analýzy, miešanie zmesí a stanovenie podmienok pre vytvrdzovanie zmesí) 2 cvičenia 6.Čistenie odpadových vôd z papierenského stroja (charakteristika odpadových vôd, NL, CHSK, BSK5, RL, redukcia znečistení pomocou flotácie a flokulácie, návrh technologie úpravy)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner