542-0439/04 – Technologie úpravy uhlí (TÚU)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Tomáš Široký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Široký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIR062 Ing. Tomáš Široký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení znalostí posluchačů, souvisejících s praktickou realizací úpravnických operací tvořících technologické schéma úpravy uhlí. Technologická analýza procesů úpravy uhlí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Posluchači se v předmětu seznámí s teorií a praxí všech technologických operací, které se podílejí na procesu úpravy uhlí. Součástí jsou také metody automatizace a řízení úpravnických procesů.

Povinná literatura:

NOVÁČEK, Jiří. Technologie úpravy uhlí I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-764-3. NOVÁČEK, Jiří. Technologie úpravy uhlí II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-831-3. KIZLINK, Juraj. Technologie chemických látek: chemický průmysl, koroze, konstrukční materiály, technické plyny, anorganické a organické produkty, dřevo, zpracování uhlí, výroba paliv, petrochemie, pesticidy, tenzidy, plasty a kaučuk, různé přísady, katalyzátory, výbušniny, biotechnologie, doprava. Vyd. 3. přeprac. a dopl. Brno: VUTIUM, 2005. ISBN 80-214-2913-5. SUBBA RAO, D. V. a T. GOURICHARAN. Coal processing and utilization. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2016. ISBN 978-1-138-02959-0.

Doporučená literatura:

Dinter,O.: Základy úpravy uhlí a rud, SNTL Praha 1966 ROUBÍČEK, Václav a Jaroslav BUCHTELE. Chemie uhlí a jeho využití. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-406-7. ROUBÍČEK, Václav a Jaroslav BUCHTELE. Uhlí: zdroje, procesy, užití. Ostrava: Montanex, 2002. ISBN 80-7225-063-9. Leonard,J.W.:Coal Preparation.Society for Mining Metallurgy & Exploration;1991, ISBN: 0873351045

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

===============================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod Uhlík v přírodě, vznik a chemické složení uhlí. Ložiska černého uhlí v ČR, ložiska hnědého uhlí v ČR. Ložiska ostatních fosilních paliv v ČR. 2. Klasifikace uhlí. Petrografická klasifikace uhlí. Mezinárodní obchodní klasifikace. 3. Vzorkování uhlí. Definice a označení základních složek uhlí a jejich využití v procesu úpravy uhlí. Fyzikální vlastnosti uhlí a jejich využití v procesu úpravy uhlí. 4. Hodnocení upravitelnosti uhlí. Využití diagramu upravitelnosti uhlí pro volbu technologie úpravy uhlí. 5. Přípravné procesy v úpravě uhlí (přebírání, ochrana před cizími předměty, třídění před úpravou, odkalování ). Základní typy užívaných zařízení. 6. Rozdružování uhlí (v suspenzích, sazečky, HC, spirály, pneumatické rozdružovače, žlaby, flotace). Zvláštnosti rozdružování uhlí. 7. Pomocné procesy v úpravě uhlí (odvodňování produktů - třídiče, odstředivky, filtry, zásobníky, zahušťování kalů - zahušťovače, sušení). 8. Možnosti kontroly účinnosti rozdružování uhlí a jejich praktické využívání (T - křivky, popelová odchylka, organický výnos). 9. Oběh vody v uhelné úpravně (čistění, sedimentace kalů, flokulační činidla, uzavření kalového oběhu). Regenerace suspenze. 10.Hospodaření s odpady uhelných úpraven. 11.Základní technologická schémata úpravy černého uhlí, jejich volba. 12.Základní technologická schémata úpravy hnědého uhlí, jejich volba. 13.Základní ekonomické aspekty a faktory úpravy uhlí, možnosti zlepšování ekonomických výsledků. Základní problémy současného uhelného hornictví a perspektiva jejich řešení. Cvičení: 1.Klasifikace uhlí - mezinárodni klasifikace - česká klasifikace - obchodní skupiny, dělení podle zrnitosti Princip určování typu uhlí a jejich zařazení podle kódových čísel a zrnitosti. 2.Stanovení kvalitativních ukazatelů v úpravě uhlí - příklady. Obsah popela, vody, prchavé hořlaviny - princip stanovení - norma - praktické stanovení prchavé hořlaviny 3.Stanovení koksovacích vlastností uhlí - index puchnutí, Rogovo číslo - dilatometrická zkouška koksovatelnosti - principy stanovení, normy - praktické stanovení indexu puchnutí 4.Stanovení energetických vlastností uhlí - spalné teplo - výhřevnost - principy stanovení, normy Výpočet spalného tepla a výhřevnosti ze zadaných hodnot 5.Složení uhlí, popelovin a popela - elementární rozbor uhlí - výpočet obsahu H a C ze zadaných hodnot - rozbor popelovin princip a metodika - rozbor popela - výpočet složek popela ze zadaných hodnot - bod tání popela, princip, norma 6.Síra v uhlí - formy síry v uhlí jejich zastoupení - principy stanovení, normy - praktické stanovení veškeré a pyritické síry v uhlí 7.Petrografické složení uhlí - macerálové složky uhlí - metody petrografické analýzy uhlí nábrusy - stanovení základních složek uhlí pod mikroskopem, prakt. analýza nábrusů 8.Technologické uzly úpravy uhlí - třídění, rozdružování - volba zařízení a postupu třídění uhlí před úpravou podle zrn. složení a množství surového uhlí (hrubé těžby) - návrh třídících jednotek podle zadaných hodnot - volba rozdružovacích zařízení a jejich kapacity podle zadaných hodnot 9.Technologické uzly úpravy uhlí - odvodňování, regenerace, čistění provozních vod - volba odvodňovacího zařízení podle množství a obsahu vody v produktech - podle zadaných hodnot - volba zahušťovacího zařízení podle objemu vod v oběhu, jejich zahuštění a obsahu tuhých částic - podle zadaných hodnot - technologické schéma regenerace suspenze - typový příklad 10-11.Návrh technologického schématu úpravy černého uhlí ze zadaných hodnot (hrubá těžba, zrnitostní složení, upravitelnost tříd, požadovaná kvalita produktů). 12.Technologie úpravy hnědého uhlí - základní typy technol. schémat - návrh technol. schéma ze zadaných hodnot. 13.Analýza nákladů na úpravu uhlí dle kalkulace - hlavní nákladové položky při úpravě uhlí - možnosti optimalizace nákladů při úpravě uhlí - výpočet předpokládaných nákladů pro určenou technologii ze zadaných hodnot - opakování, test, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: 100% účast ve cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 100% účast ve cvičeních. Odevzdání správně vyřešených protokolů ze cvičení. Úspěšná prezentace seminární práce. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.