542-0440/02 – Technology of Non-metallic Raw Materials Treatment (TÚNNS)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. František TichánekSubject version guarantordoc. Dr. Ing. František Tichánek
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
R1E60 Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
TIH50 doc. Dr. Ing. František Tichánek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Improvement of students’ knowledge related with practical realization of treatment processes which forms flow sheet of non-metal mineral raw materials processing.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Classification of non-metallic mineral raw materials and products of material adjustment. General principles of non-metallic raw materials preparation flow sheet, characteristic of technological processes of non-metallic raw materials. Basis of technology of inorganic bonding agents. Ceramic’s technology. Production technology of glasses and porcelain enamel.

Compulsory literature:

1. Hlaváč,J.: Základy technologie silikátů.SNTL/Alfa, Praha 1988. 2. Vidlář,J.-Růžičková,Z.-Srb,J.: Úprava druhotných surovin,skriptum HGF-VŠB, Ostrava, 1985. 3. Slivka,V.,Tichánek,F.a kol.: Těžba a úprava silikátových surovin.Silikátový svaz,Brno 2002,ISBN 80-903113-0-X

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: l.Klasifikace nekovových nerostných surovin a produktů jejich úpravy.Cíl úpravy nerudných surovin a historický vývoj.Přehled metod úpravy nekovových nerostných surovin. 2.Obecné zásady schémat úpravy nekovových nerostných surovin. Kondiční ukazatelé, požadavky na kvalitu produktů úpravy. 3.Charakteristiky technologických procesů úpravy nekovových nerostných surovin. 3.l.Zdrobňování nekovových nerostných surovin. 3.2.Třídění nekovových nerostných surovin. 3.3.Gravitační předúprava a úprava nekovových surovin. 3.4.Flotační rozdružování nekovových nerostných surovin. 3.5.Zvláštní a vývojové postupy úpravy nekovových ner. surovin. 3.6.Pomocné procesy při úpravě nekovových nerostných surovin. 3.7.Čištění odpadních vod z procesu úpravy nek. ner. surovin. 4.Technologická schémata úpravy nekovových nerostných surovin. 4.1.Úprava magnezitu. 4.2.Úprava barytu a fluoritu. 4.3.Úprava grafitu. 4.4.Úprava kaolinu. 4.5.Úprava žilného křemene, křemičitých písků a jílů. 4.6.Úprava kameniva. 5.Základy technologie anorganických pojiv. 5.1.Sádrová pojiva, hořečnaté maltoviny, fosfátová pojiva, vápno. 5.2.Úprava cementářských surovin, procesy při výrobě cementu. 6.Technologie keramiky. 6.1.Keramika na bázi jílových surovin, cihlářské suroviny a technologické procesy při výrobě cihel, kameniny, poroviny, porcelánu. 6.2.Technická keramika v soustavě Mg0-Al203-Si02. 6.3.Technická žárovzdorná keramika na bázi oxidů Si02-Al203 karbidy, nitridy, bóridy a silicidy. Grafitové a uhlíkaté materiály pro průmyslové pece a hutní keramiku. 7.Technologie výroby skla a smaltů 7.l.Úprava sklářských surovin,příprava sklářského kamene a vsázky. 7.2.Přehled technologických pochodů při výrobě skla. 7.3.Vlastnosti a užití průmyslových skel. Cvičení: l. Úprava grafitovej suroviny 2. Flotácia baryt-sideritovej suroviny 3. Selektívna flokulácia magnezitu a dolomitu 4. Skúšanie pevnosti skúšobných kociek (cement+normový piesok) 5. Stanovenie optimálneho režimu hydrocyklóna (kaolínová suspenzia) 6. Možnosti úpravy perlitu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner