542-0452/01 – Technological Analysis I (TA)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Nováček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV02 prof. Ing. Jiří Nováček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

...

Teaching methods

Summary

Obsahem předmětu je problematika zrnitostních analýz směsí, upravitelnost surovin, kvantitativní a kvalitativní hodnocení úpravnických operací (hodnocení účinnosti separačních procesů, výpočet výnosů produktů třídění nebo separace), výpočet výnosů předpokládaných výsledků technologických operací.

Compulsory literature:

1. Kozák,J., Botula,J.: Úpravnická technologická analýza. Skriptum HGF-VŠB-TU Ostrava, 1991. 2. Kozák,J., Cagaš,Z.: Hodnocení upravitelnosti a způsobů úpravy nerostných surovin. SNTL/SVTL, Praha 1965. 3. Kozák J.: Úpravnická technologická analýza, návody do cvičení. Skriptum HGF-VŠB-TU Ostrava, 1984.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Základní úpravnické pojmy a vztahy. 2-3. Granulometrická analýza a její vyhodnocení včetně grafického znázornění. 4-6. Hodnocení upravitelnosti surovin (frakční analýzy a znázornění jejich výsledků v HR a M zobrazení. 7-8. Kvantitativní analýza třídících a separačních procesů - metody výpočtů výnosů pro dvou a více produktové operace. 9. Hodnocení účinnosti třídění a separace metodou výtěžností. 10-12. Hodnocení účinnosti třídění a separace z výsledků frakčních analýz přívodu a produktů (dělící Trompovy křivky, anamorfní diagram). 13. Stanovení předpokládaných výsledků úpravnických operací (pomocí stupně obohacení, z charakteristiky suroviny a účinnosti příslušné operace). 14. Zásady vzorkování surovin a vody. Cvičení: 1-3. Granulometrické analýzy a jejich zobrazení. 4-6. Vyhodnocení upravitelnosti v HR a M zobrazení. 7-8. Výpočet výnosů produktů separace a třídění. 9-10. Hodnocení účinnosti třídících a separačních procesů metodou výtěžností. 11-12.Výpočet dělících čísel pro třídění a separaci a jejich grafické znázornění. 13. Určení předpokládaných výnosů. 14. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner