542-0453/01 – Technological Analysis II (TA2)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Nováček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

...

Teaching methods

Summary

Aplikace počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky při hodnocení surovin a úpravnických procesů a jejich použití v oblasti environmentálního inženýrství. Základní poznatky teorie chyb. Sběr a zpracování experimentálních dat, průzkumová analýza experimentálních dat, statistická analýza dat a její použití v laboratorní a provozní praxi a při hodnocení environmentálních problémů. Analýza rozptylu a její použití při vyhodnocování experimentálních prací. Regresní analýza a její aplikace při hodnocení procesů. Statistické plánování a vyhodnocování experimentálních prací.

Compulsory literature:

1. Meloun M., Militký J.: Statistické zpracování experimentálních dat. Praha 1994 2. Meloun M., Militký J.: Statistické zpracování experimentálních dat. Sbírka úloh s disketou. Pardubice 1996 3. Hebák P., Hustopecký J.: Průvodce moderními statistickými metodami. Praha 1990 4. Berthouex P.M., Brown L.C.: Statistics for environmental engineers. Boca Raton 1994 5. Likeš J., Laga J.: Základní statistické tabulky. Praha 1978 6. Likeš J., Machek J.: Počet pravděpodobnosti. Praha 1982 7. Likeš J., Machek J.: Matematická statistika. Praha 1988

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní pojmy počtu pravděpodobnosti. Náhodné jevy, pravděpodobnost, náhodné veličiny a jejich charakteristiky. 2. Rozdělení pravděpodobnosti, zákl. druhy a jejich použití. Vícerozměrná náhodná veličina. 3. Matematická statistika a její použití při vyhodnocování experimentálních dat. Obecný postup při statistické analýze dat. Základy teorie odhadu, odhady parametrů vybraných typů rozdělení pravděpodobnosti. 4. Robustní odhady parametrů polohy a rozptýlení. Odhady parametrů vícerozměrného normálního rozdělení. 5. Testování statistických hypotéz. Testy hypotéz o parametrech jednoho a několika normálních rozdělení. 6. Neparametrické testy. 7. Test hypotéz o parametrech jednoho a dvou vícerozměrných normálních rozdělení. Testy dobré shody. 8. Ověřování základních předpokladů o náhodném výběru. Testování normality, nezávislosti, homogenity a dostatečné velikosti výběru. 9. Grafické metody exploatorní analýzy. 10.Analýza rozptylu. Jednofaktorová a dvoufaktorová analýza rozptylu. 11.Regresní a korelační analýza. Korelační analýza. 12.Lineární regrese. 13.Plánování a vyhodnocování experimentálních prací. 14.Plánování a vyhodnocování experimentálních prací. Cvičení: Obsah jednotlivých cvičení navazuje na témata přednášek formou řešení příkladů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner