542-0455/01 – Auxiliary processes II (POP II)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Nováček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV02 prof. Ing. Jiří Nováček, CSc.
R1E60 Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The rudiment is understanding in environmental determinants. Understanding conception and valuation sedimentation in gravitational and centrifugal field. Identify and select particular apparates on one's behalf sedimentation, fluidization and mixture liquid and suspension.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

V předmětu jsou probírány zákonitosti usazování tuhých částic v kapalném prostředí a jejich praktické aplikace, zásady procesu fluidace a míchání kapalin.

Compulsory literature:

WiLLs, B.A.,Wills’ Mineral Processing Technology. An Introduction to the Practical Aspects of Ore Treatment and Mineral Recovery. 2006, ISBN 0-7506-4450-8

Recommended literature:

Tichánek,F., Botula,J., Řepka,V.: Mineral processing, VŠB TU Ostrava, 2005, 1.edition, page number 93, ISBN 80 – 248 – 0813 -7

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: I. Usazování (8 hod.) l. Usazování jednotlivé částice, výpočet sedimentační rychlosti, usazování v gravitačním a odstředivém poli. 2. Usazování nekulové částice. 3. Usazování souboru částic. 4. Výpočet výsledků usazování nehomogeního souboru částic. 5. Výpočet usazovacích aparátů (periodický usazovák, průtočný usazovák, odstředivka). 6. Odkaliště (konstrukce, provozování). II. Fluidace (6 hod.) l. Popis fluidace, využití aparátu s fluidní vrstvou, základní konstrukční typy. 2. Síly působící na částice ve fluidní vrstvě. 3. Tlaková ztráta fluidní vrstvy, tlaková ztráta na roštu. 4. Výpočet prahu fluidace a prahu úletu. III. Míchání kapalin (4 hod.) l. Konstrukce aparátů a míchadel používaných pro mechanické míchání tekutin. 2. Popis proudění v míchané nádobě, vliv typu míchadla a vestavby. 3. Stanovení doby promíchávání, výpočet příkonu míchadla. 4. Výpočet míchacích aparátů (podobnost). Cvičení: l.Kaly - základní charakteristika - hustota, zahuštění, porovitost, mezerovitost - sedimentační analýza kalu - flokulační činidla 2.Sedimentace - obecné vztahy - příklady určení charakteru usazování, sfericita částic, koncentrace suspenzí - příklady usazování jednotlivé kulové a nekulové částice - výpočet sedimentačních rychlostí 3.Usazování polydisperzních směsí - výpočet usazovacích nádrží - příklady sediment. dělení materiálů různé hustoty - výpočet usazování polydisperzní směsí částic, výpočet výkonu a rozměrù usazovací nádrže 4.Měření sedimentačních (pádových) rychlostí částic různé hustoty a tvaru - měření doby pádu zrn různé hustoty a tvaru v měřící trubici ve vodním prostředí - výpočet pádové rychlosti podle charakteru sedimentace 5.-6.Filtrace - základní charakteristika a vztahy - příklady výpočtu filtračních konstant - příklady výpočtu parametrů filtrace za konst. tlaku - příklady výpočtu parametrů filtrace při konst. rychlosti - příklady výpočtu kombinované filtrace - výpočet optimální doby filtrace a parametrů promývání filtračního koláče 7.Výpočet filtrace na různém zařízení - příklady výpočtu parametrů filtrace při filtraci pomocí čerpadla - příklady výpočtu parametrů filtrace na odstředivce 8.-9.Filtrace na vakuovém diskovém filtru - měření závislosti obsahu vody na době filtrace, hustotě rmutu a zrnitosti tuhých částic - měření parametru filtrace při použití flokul. činidel lO.Filtrace pomocí odstředivé síly - měření parametrů filtrace v závislosti na zrn. složení a době filtrace při konst. otáčkách - měření parametrů filtrace na době a počtu ot. odstředivky ll.Fluidizace - příklady výpočtu charakteristiky fluidizované vrstvy - příklady výpočtu prahové rychlosti fluidizace polydisperzní vrstvy l2.Míchání kapalin mechanickými míchadly - výpočet základních parametrů pro míchání kapalin - příkon míchadla, otáčky měsidla l3.Exkurze na ůpravnu uhlí v OKR l4.Závěrečné cvičení (test, opak. látky, zápočet)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner