542-0456/01 – Auxiliary Technological Processes (PTP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantorIng. Vlastimil Řepka, Ph.D.Subject version guarantorIng. Vlastimil Řepka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
R1E60 Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

...

Teaching methods

Summary

Technologické procesy úpravy a čištění vod jsou složeny z celé řady technologických operací. Jako pomocné technologické procesy, které jsou využívány i při úpravě nerostných a druhotných surovin označujeme operace sloužící k ovodňování a sedimentaci kalů, filtraci, sušení, čerpání kapalin a suspenzí a v neposlední řadě také výpočty bilancí materiálových toků.

Compulsory literature:

1. Jiří Nováček-Pomocné procesy I skripta VŠB – TU Ostrava 1997 2. Jiří Nováček-Pomocné procesy II skripta VŠB – TU Ostrava 1998 3. Vlastimil Řepka- Návody do cvičení z pomocných procesů skripta VŠB –TU Ostrava 1997 4. Míka V. a kol. Základy chemického inženýrství SNTL Praha 1981 5. Míka V. a kol. Sbírka příkladů z chemického inženýrství SNTL Praha 1981 6. Noskievič J. Mechanika tekutin, sbírka příkladů VŠB Ostrava 1986

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní pojmy proudění tekutin, hmotnostní bilance proudící tekutiny, rovnice kontinuity. 2. Bilance mechanické energie proudící tekutiny - Bernouliho rovnice. 3. Tekutina v klidu, základní vztahy - tlak v kapalině, tlak na vodorovnou a šikmou plochu. 4. Proudění ideální tekutiny otvorem (clonou), výtokový součinitel clony, vytékání z nádrže otvorem ve dnu nebo stěně - základní vztahy 5. Ustálené proudění nestlačitelné kapaliny potrubím - laminární a turbulentní proudění, rozložení rychlosti a tečného napětí, ztráta mechanické energie při proudění, závislost na Re a drsnosti. 6. Místní odpory v potrubí a jejich vyjádření v bilanci energie. 7. Potrubí se zařazeným odstředivým čerpadlem, pracovní výška čerpadla, Bernouliho rovnice pro potrubí se zařazeným čerpadlem, příkon čerpadla. 8. Charakteristika čerpadla, využití charakteristiky čerpadla, charak. čerpadla při řazení čerpadel za sebou a vedle sebe. 9. Charakteristika potrubí, výpočet a použití. 10. Odvodňování hrubozrnných materiálů; princip, zákonitosti, způsoby a zařízení (síta, zásobníky,korečkové výtahy), účinnost odvodnění. 11. Sedimentace (usazování), rozdělení (typy) sedimentace, možnosti využití hmotnostní síly - typy sedimentačních zařízení. 12. Usazování jednotlivé kulové částice =.základní zákonitosti, rovnice usazování kulové částice v tíhovém poli, síla odporu, využití bezrozměrných kritérií v rovnici usazování, výpočet rychlosti usazování kulové částice. 13. Křivka usazovacích rychlostí, křivka četnosti výskytu - konstrukce a využití. 14. Zahušťovací křivka, měření a konstrukce, využití, faktory ovlivňující průběh zahušťovací křivky. 15. Usazovací nádrže - typy, princip činnosti. 16. Vliv charakteru proudění na proces usazování, Re kritérium nádrže, hydraulický poloměr nádrže, zkratové proudy. 17. Doba zdržení kapaliny v nádrži, křivka zdržení, E křivka, hodnoty odečítané z křivky zdržení. 18. Metody výpočtu sedimentačních nádrží, průtočná, rychlost, sedimentační rychlost – vzájemný vztah, povrchové hydraulické zatížení, Hazenův zákon - využití pro výpočet plochy nádrže. 19. Zahušťovací nádrže, etážové a lamelové usazovací nádrže. 20. Koloidní disperze a jejich vlastnosti, agregace koloidních částic pomocí flokulačních a koagulačních činidel, princip destabilizace koloidních solů. 21. Druhy a typy koagulačních a flokulačních činidel, jejich význam a použití. 22. Filtrace, definice a charakteristika procesu, druhy filtrace podle charakteru filtrovaného materiálu a filtrační vrstvy, základní teoretická charakteristika filtrace. 23. Obecné zákonitosti pro rychlost filtrace přepážkou. Filtrace konstantní rychlosti, při konstantním tlaku, filtrační konstanty. 24. Promývání filtračního koláče a jeho význam. 25. Kalolisy, princip činnosti, základní typy á schéma zapojení. 26. Podtlakové filtry, typy, princip činnosti, schéma zapojení. 27. Kontinuální tlakové filtry, princip činnosti, typy, výhody a nevýhody. 28. Filtrace v odstředivce, princip činnosti, základní typy. 29. Sušení, možnosti vedení procesu, význam procesu a jeho základní zákonitosti, faktory ovlivňující proces sušení. 30. Typy sušáren, princip činnosti, využití v praxi.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Laboratory work Laboratory work 10  0
                Project Project 5  0
                Written exam Written test 11  0
                Other task type Other task type 7  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 25  0
                Oral Oral examination 42  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner