542-0456/01 – Pomocné technologické procesy (PTP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Vlastimil Řepka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vlastimil Řepka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
R1E60 Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

...

Vyučovací metody

Anotace

Technologické procesy úpravy a čištění vod jsou složeny z celé řady technologických operací. Jako pomocné technologické procesy, které jsou využívány i při úpravě nerostných a druhotných surovin označujeme operace sloužící k ovodňování a sedimentaci kalů, filtraci, sušení, čerpání kapalin a suspenzí a v neposlední řadě také výpočty bilancí materiálových toků.

Povinná literatura:

1. Jiří Nováček-Pomocné procesy I skripta VŠB – TU Ostrava 1997 2. Jiří Nováček-Pomocné procesy II skripta VŠB – TU Ostrava 1998 3. Vlastimil Řepka- Návody do cvičení z pomocných procesů skripta VŠB –TU Ostrava 1997 4. Míka V. a kol. Základy chemického inženýrství SNTL Praha 1981 5. Míka V. a kol. Sbírka příkladů z chemického inženýrství SNTL Praha 1981 6. Noskievič J. Mechanika tekutin, sbírka příkladů VŠB Ostrava 1986

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy proudění tekutin, hmotnostní bilance proudící tekutiny, rovnice kontinuity. 2. Bilance mechanické energie proudící tekutiny - Bernouliho rovnice. 3. Tekutina v klidu, základní vztahy - tlak v kapalině, tlak na vodorovnou a šikmou plochu. 4. Proudění ideální tekutiny otvorem (clonou), výtokový součinitel clony, vytékání z nádrže otvorem ve dnu nebo stěně - základní vztahy 5. Ustálené proudění nestlačitelné kapaliny potrubím - laminární a turbulentní proudění, rozložení rychlosti a tečného napětí, ztráta mechanické energie při proudění, závislost na Re a drsnosti. 6. Místní odpory v potrubí a jejich vyjádření v bilanci energie. 7. Potrubí se zařazeným odstředivým čerpadlem, pracovní výška čerpadla, Bernouliho rovnice pro potrubí se zařazeným čerpadlem, příkon čerpadla. 8. Charakteristika čerpadla, využití charakteristiky čerpadla, charak. čerpadla při řazení čerpadel za sebou a vedle sebe. 9. Charakteristika potrubí, výpočet a použití. 10. Odvodňování hrubozrnných materiálů; princip, zákonitosti, způsoby a zařízení (síta, zásobníky,korečkové výtahy), účinnost odvodnění. 11. Sedimentace (usazování), rozdělení (typy) sedimentace, možnosti využití hmotnostní síly - typy sedimentačních zařízení. 12. Usazování jednotlivé kulové částice =.základní zákonitosti, rovnice usazování kulové částice v tíhovém poli, síla odporu, využití bezrozměrných kritérií v rovnici usazování, výpočet rychlosti usazování kulové částice. 13. Křivka usazovacích rychlostí, křivka četnosti výskytu - konstrukce a využití. 14. Zahušťovací křivka, měření a konstrukce, využití, faktory ovlivňující průběh zahušťovací křivky. 15. Usazovací nádrže - typy, princip činnosti. 16. Vliv charakteru proudění na proces usazování, Re kritérium nádrže, hydraulický poloměr nádrže, zkratové proudy. 17. Doba zdržení kapaliny v nádrži, křivka zdržení, E křivka, hodnoty odečítané z křivky zdržení. 18. Metody výpočtu sedimentačních nádrží, průtočná, rychlost, sedimentační rychlost – vzájemný vztah, povrchové hydraulické zatížení, Hazenův zákon - využití pro výpočet plochy nádrže. 19. Zahušťovací nádrže, etážové a lamelové usazovací nádrže. 20. Koloidní disperze a jejich vlastnosti, agregace koloidních částic pomocí flokulačních a koagulačních činidel, princip destabilizace koloidních solů. 21. Druhy a typy koagulačních a flokulačních činidel, jejich význam a použití. 22. Filtrace, definice a charakteristika procesu, druhy filtrace podle charakteru filtrovaného materiálu a filtrační vrstvy, základní teoretická charakteristika filtrace. 23. Obecné zákonitosti pro rychlost filtrace přepážkou. Filtrace konstantní rychlosti, při konstantním tlaku, filtrační konstanty. 24. Promývání filtračního koláče a jeho význam. 25. Kalolisy, princip činnosti, základní typy á schéma zapojení. 26. Podtlakové filtry, typy, princip činnosti, schéma zapojení. 27. Kontinuální tlakové filtry, princip činnosti, typy, výhody a nevýhody. 28. Filtrace v odstředivce, princip činnosti, základní typy. 29. Sušení, možnosti vedení procesu, význam procesu a jeho základní zákonitosti, faktory ovlivňující proces sušení. 30. Typy sušáren, princip činnosti, využití v praxi.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  0 3
                Projekt Projekt 5  0 3
                Písemka Písemka 11  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 7  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 42  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.