542-0508/01 – Mechanics of bulk solids (MSH)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

=============================

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

V předmětu Mechanika sypkých hmot (obecněji částicové systémy) je student seznámen s poměrně mladou disciplínou. Patří dnes v technické i vědecké oblasti k nejdynamičtěji se rozvíjejícím se disciplínám. V literatuře se diskutuje dokonce o definici nového skupenství, neboť se svými vlastnostmi a fyzikálními projevy liší od všech známých forem hmot. Předmět je charakteristický obecnějším přístupem k popisu procesů probíhajících v mikro objemu mezi částicemi i z hlediska makro pohledu při styku partikulární hmoty s kontaktními plochami dopravních, skladovacích a procesních zařízení. To umožní posluchači vytvoření představy o možnostech, tradičních postupech a vývojových směrech oboru a včas reagovat na možné vývojové tendence. V rámci předmětu budou presentován originální experimenty demonstrující vlastnosti partikulárních hmot, dále experimenty představující průběhy procesů – klenbování, segregace, tokové profily, pulsní charakter toku partikulární hmoty. Z experimentů zaměřených na změny mechanicko- fyzikálních vlastností sypké hmoty v čase, lze určit typické znaky dopravy a procesu, které jim předcházely a jaký charakter bude mít průběh budoucího procesu. Hlavní charakteristikou vlastností je fakt, že bude respektován partikulární charakter hmoty a vlastnosti jednotlivých částic. Posluchač si osvojí dostatek informací pro správnou volbu dopravy a skladování v závislosti na charakteristice výrobního procesu sypkých hmot pro celou řadu aplikací (např. cement, dřevěné štěpky, štěrk, plastové granule, kakao, uhelný prášek, saze, obilí ). Student ukončí předmět s nabytím dostatečných znalosti k návrhu dopravních, procesních a skladovacích zařízení pro sypké hmoty. Porozumí vlivu měřených parametrů na správnou funkci konstrukcí.

Compulsory literature:

O. MOLERUS O., Schüttgutmechanik - Grundlagen und Anwendungen in der Verfahrenstechnik, Springer Verlag, Berlin (1985) [21] O. MOLERUS O., Principles of Flow in Disperse Systems, Chapman & Hall, London (1993) NEDDERMAN, R. M. : Statics and Kinematics of Granular Materials, Cambridge University Press (1992) SCHWEDES J., SCHULZE D., pp. 1137-1253 in H. Schubert, (Ed.) Handbuch der Mechanischen Verfahrenstechnik, Whiley-VCH, Weinheim (2003)

Recommended literature:

Časopisy – Granular matter, Schütgut, bukl-solids-handling, bukl–solids- processing, Powder technologie, SCHWEDES J.: Fließverhalten von Schüttgütern in Bunkern, Verlag Chemie SERGIY A.: Particles in Contact, Springer 2019, ISBN-13: 978-3030158989, ISBN-10: 3030158985 ARNOLD P., MCLEAN C., ARNOLD G.; ROBERTS A. W. Bulk solids: storage, flow and handling. Tunra, 1978.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

2 zápočtové projekty s jejich úspěšnou obhajobou před skupinou Zkouška s písemnou a ústní části

E-learning

Other requirements

=============================

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

=============================

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2023/2024 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  16 3
Mandatory attendence participation: ------------------

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: The exam consists of a written and an oral part. Preparation of a term paper. Recommended participation in the ISP exercise.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0724A290005) Process Engineering in Raw Materials MSH P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0724A290005) Process Engineering in Raw Materials MSH K Czech Most 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N0724A290005) Process Engineering in Raw Materials MSH K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0724A290005) Process Engineering in Raw Materials MSH P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0724A290005) Process Engineering in Raw Materials MSH P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0724A290005) Process Engineering in Raw Materials MSH P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N0724A290005) Process Engineering in Raw Materials MSH P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2020/2021 Winter