542-0510/01 – Engineering innovations in process engineering (IIPI)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GEL021 Ing. Daniel Gelnar, Ph.D.
NEC37 doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

=============================

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Předmět „Inženýrské inovace v procesním inženýrství“ navazuje na dříve diskutované otázky výchozí strategie začínajícího inovátora. V tomto kurzu student získá dovednosti z oblasti formulace vynálezeckých úloh vyšších řádů zaměřených na procesní inženýrství. Základem úspěšnosti práce je schopnost studenta oslovit ostatní účastníky kurzu ke generování trendů technické evoluce s predikce dalšího inovačního vývoje. Příkladně provedením funkční analýzy „konkrétního zařízení a v něm probíhajícího procesu“ s cílem zvyšování ideality řešení je dosažení popisu ideálního řešení, k čemuž se opětovnou cestou integrují okrajové podmínky vyrobitelného prototypu. Studenti seznámeni s vývojovými stadií technických systémů a zákonitostmi jejich vývoje. K hlubšímu pochopení bude studentům zkušenými vynálezci a původci mnoha úspěšných patentů přednášen vývoj procesů v dopravě, procesním inženýrství, technických systémech v širších souvislostech tak, aby byli schopni identifikovat vývojové trendy a odhadnou směry dalších inovací s využitím znalosti na úrovni současné vědy a techniky. Cílem společně vynaloženého úsilí je vyhledání vlastních vynálezeckých zadání, jejich formulace, řešení a příprava možné eventuální přihlášky patentu. U nejúspěšnějších řešení budou podány přihlášky na Úřad průmyslového vlastnictví a tím zahájeno řízení k udělení patentu.

Compulsory literature:

MANN, DARRELL L.: Hands-On Systematic Innovation, ISBN 90-77071-02-4, 2003 OTTOSSON, STIG : Practical Innovation Theory, Isbn: 978-91-977947-3-2 KANGHANS, D.: Anleitung zum Akquise-Erfolg: Werkzeuggestützte Kommunikation für Verkäufer, 2011, ISBN: 9783873363755 DOSTÁL, V.:, ARIZ-82, nová modifikace algoritmu vynálézání, Resortní vzdělávací středisko FMPE, Havířov, 1986

Recommended literature:

https://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-patentu-a-uzitnych-vzoru/zahranicni-databaze.html https://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet.html#tab-1 https://www.dpma.de/english/search/index.html

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Presentace zápočtového programu. Ústní zkouška

E-learning

Other requirements

=============================

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

=============================

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  16
        Examination Examination 70  35
Mandatory attendence parzicipation: Standard.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N0724A290005) Process Engineering in Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner