542-0522/01 – Construction of machines and equipment (SSZ)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEC37 doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
ZUR071 Ing. David Žurovec, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

=======================================

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Předmět seznamuje studenty s problematikou fungování, stavby a provozu vybraných typických strojů uplatňovaných na procesních linkách. Dalším velmi důležitým očekáváním je správná funkce, za kterou se bere soubor specifických očekávaní. Je to především hospodárný a ekologický provoz, minimum nutných oprav a recyklovatelnost zařízení. Stavba stroje a zařízení, zvolené konstrukční materiály, konstrukce strojních uzlů, řízení stroje a procesu předurčuje strojní zařízení do určité kvalitativní skupiny s garantovanými znaky. Pochopení funkce strojních součástí je nutností také pro formulaci požadavků procesního inženýra na provedení konstrukce. Předmět je zaměřen na základní principy dopravních a procesních zařízení a realizaci základních procesů. V moderním pojetí je procesní inženýrství oborem s širokým, interdisciplinárním dosahem své působnosti. Z hlediska aplikací je nepochybně interdisciplinárním předmětem. V zaměření oboru se jedná o realizaci především o mechanických procesů a postupů zaměřených na práci s částicemi a jejich soubory. Sledovanými procesy je drcení, třídění, doprava, míchaní, lisování, to jsou jen příkladné oblasti, které jsou zaměřovány dle osobních priorit a spolupracujících firem, případně odborného profilu studentů. Nabyté znalosti jsou ověřovány řešením základních výpočtových úloh, případně návrhem laboratorního experimentu.

Compulsory literature:

Ch. H. Murphy: Handbook of Particle Sampling and Analysis Methods, Verlag Chemie International, Deerfield Beach, FloridaStieß: Mechanische Verfahrenstechnik (2 Bände), Springer Verlag (1992) Schubert: Handbuch der Mechanischen Verfahrenstechnik (2 Bände), Wiley-VCH (2003) McGlinchey, D. Characterisation of bulk solids. (Blackwell Publishing, 2005). Jenike, A. W. Storage and Flow of Solids. (University of Utah, 1964). Schulze, D. Powders and Bulk Solids. (Springer, 2007).

Recommended literature:

Feda, Jaroslav. Mechanics of particulate materials. Vol. 30. Elsevier, 2013. Woodcock, C. R., and J. S. Mason. Bulk solids handling: an introduction to the practice and technology. Springer Science & Business Media, 2012. ARNOLD, Peter C.; MCLEAN, Arnold G.; ROBERTS, Alan William. Bulk solids: storage, flow and handling. Tunra, 1978. McGlinchey, Don. Bulk solids handling. Wiley-Blackwell, 2008.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Nabyté znalosti jsou ověřovány řešením základních výpočtových úloh, případně návrhem laboratorního experimentu. Podmínkou udělení zápočtu je vypracování 3 projektů : - Dopravník - Skladovací systém - Vybrané procesní zařízení Ústní zkouška

E-learning

Other requirements

=======================================

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

=======================================

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  16
        Examination Examination 70  35 3
Mandatory attendence participation: Standard.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials SZM K Czech Most 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials SZM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials SZM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials SZM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials SZM K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials SZM K Czech Most 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B0724A290006) Process Engineering in Raw Materials SZM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.