542-0706/05 – Hlubinné dobývání ložisek (HDL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
ZUB021 doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu Hlubinné dobývání ložisek a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reproduktovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat. magistři: Následně se studenti naučí analyzovat informace, vzájemně je propojovat, seřazovat dle důležitostí a využívat při experimentech a syntéze s cílem konkrétního doporučení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem tohoto předmětu je prohloubení znalostí studentů v problematice technologií hlubinného dobývání ložisek pro různé úložní podmínky a seznámení s konkrétními dobývacími metodami, včetně strojního zařízení. Posluchači jsou seznámeni se základními problémy v oblastech větrání, dopravy, degazace a odvodňování. Nastíněna je problematika dobývání ve složitých geologických podmínkách jako jsou velké hloubky, zvýšená plynodajnost, vodonosné horizonty a anomální jevy. V závěru je přednášena problematika zahlazování.

Povinná literatura:

GRYGÁREK, J., KRYL,V., PETROŠ,V., HUDEČEK,V..: Základy hornictví, skripta IHI VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2004,ISBN 80-7078-693-2, 216 s. SCHELLONG, L.,ŠEVČÍK,A.:Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠB-TU Ostrava 2008, 131 s., ISBN 978-80-248-1687-6 CHOVANEC, J.: Technologie hlubinného dobývání ložisek, VŠB – TU Ostrava, 2013, ISBN 978-80-248-3307-1

Doporučená literatura:

ZAJAC, O. a kol.: Hlbinné dobývacie stroje a dopravné zariadenia, ALFA Bratislava, 1999,ISBN 80-05-00713-2, 428 s. VAVRO, M., DIRNER,V., LÁT,J., PETROŠ,V.: Technologie hlubinného dobývání, ES VŠB – TU, 1993 Časopisy Uhlí,Rudy,geologický průzkum (www.zsdnp.cz) ISSN 1210-7697 Žůrek,P.: Basic of Mining. Skripta VŠB-TUO HGF, pro program ERASMUS, Ostrava 2005, ISBN 80-248-0800-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je zpracování semestrální práce a kontrolní test. Zkouška je složena z části písemné a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Exkurze, seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozdělení ložisek. 2. Technické vlastnosti hornin a zemin. 3. Činitelé ovlivňující volbu dobývací metody. 4. Vedení důlních děl ve vztahu k dobývací metodě. 5. Základní charakteristika dobývací metody stěnování. 6. Metoda komora-pilíř ve světovém i českém hornictví. 7. Způsoby dobývání mocných uhelných slojí v lávkách. 8. Moderní vybavení stěnových porubů. 9. Základka 10. Dobývání uhelných ložisek v obtížných báňsko-geologických podmínkách. 11. Dobývání ložisek rudných, nerudných a uranových. 12. Netradiční způsoby hlubinného dobývání ložisek. 13. Větrání hlubinných dolů. 14. Zahlazení následků hornické činnosti, sanace, rekultivace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání zápočtové práce. Odevzdání a odprezentování semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Ústní zkouška ze zadaných témat. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin DM P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin DM P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin DM P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290002) Těžba nerostných surovin DM P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.